Liitu SMART NET lojaalsusprogrammiga ja säästa! Liitu

Ostu- ja pikendatud garantii kindlustus

Käesolev dokument ei kajasta ühegi konkreetse kindlustuslepingu tingimusi. Kogu üksikasjalik lepingueelne teave ostu ja pikendatud garantii kindlustuslepingu tingimuste kohta ning konkreetse ostu- ja pikendatud garantii kindlustuslepinguga seotud teave on esitatud kindlustustunnistuses ja sellele lisatud tingimustes.

Milline on selle kindlustuse liik?

Ostu- ja pikendatud garantii kindlustus on vabatahtlik kindlustusliik. Ostu- ja pikendatud garantii kindlustus katab ainult konkreetsele esemele (ostule) tekitatud kahju, mis on kindlustustunnistuses osutatud.

Mille suhtes kindlustuskaitse kohaldub?

 • Ost, mida kasutatakse ühiselt juhitud eramajapidamises kindlustatud isiku ja tema pereliikmete kodu- ja kultuurivajadusteks või mida kasutavad kindlustatud isiku töötajad ja nende pereliikmed oma kutse-, kodu- ja kultuurivajadusteks.

Mille vastu on kindlustatud?

 • Kui kindlustuskaitse valikutest valite valikud Ostukindlustus või Tõukerattakindlustus, on teie ostuese kindlustatud kahjustamise, hävimise või kaotsimineku vastu, mis on tingitud mistahes äkilisest ja ootamatust sündmusest, välja arvatud tingimustes loetletud mittekindlustatavad juhtumid.
 • Kui kindlustuskaitse valikutest valite valiku Mobiiltelefonide ja tahvelarvutite ekraanikindlustus, on ostueseme ekraan kindlustatud äkilise ja ootamatu purunemise vastu, välja arvatud tingimustes loetletud mittekindlustatavad juhtumid.
 • Kui kindlustuskaitse valikutest valite valiku Pikendatud garantii kindlustus, on teie vara kindlustatud äkilise ja ootamatu kahjustamise vastu, mis on tingitud vara tootja garantiiga hõlmatud sündmustest, mille tekitatud kahjud kohustub tootja hüvitama, välja arvatud kindlustustingimustes loetletud välistused ja mittekindlustatavad juhtumid.
 • Kindlustussumma on kindlustustunnistuses märgitud maksimaalne rahasumma, mida võib kindlustusjuhtumi korral välja maksta:
  • kindlustussumma peab olema võrdne kindlustusväärtusega;
  • kindlustussumma on ostueseme taastusväärtus;
  • kindlustushüvitis ei vähenda kindlustussummat, kui kindlustatud vara pärast kindlustusjuhtumit parandatakse;

Mille suhtes kindlustuskaitse ei kohaldu?

  Ostukahjusid ei hüvitata järgmistel põhjustel:
 • seene, mädanemise, hallituse, kokkupuute toime tõttu taimede ja loomadega, lõhna, värvuse, kuju muutuse tõttu;
 • kindlustatud ostueseme varguse korral lukustamata sõidukist, ilma aktiveeritud signalisatsioonita;
 • kindlustatud ostueseme kadumise korral ilma varguse sissemurdmisega tunnusteta hoonete või seifidesse ning varguse korral krundilt hoone ümber, mis ei ole igast küljest täielikult aiaga piiratud;
 • kindlustatud ostueseme kaotsimineku, äraandmise või järelevalveta jätmise korral avalikus kohas, lukustamata ruumis;
 • loomuliku kulumise, mädanemise, roostetamise korral;
 • kindlustatud ostueseme pindade kriimustuste, esteetilise välimuse kahjustuste korral (nt kriimustused, mõlgid, määrdumine), mis ei mõjuta eseme funktsionaalsust;
 • ostueseme ebaõige kasutamise korral, rikkudes tootja juhiseid ja nõudeid.

Kas on mingisuguseid kindlustuskaitse piirangeid?

  Kindlustushüvitist ei maksta, kui:
 • ostuese ei ole mõeldud välitingimustes hoidmiseks ja kasutamiseks ning see saab kahjustatud loodusjõudude tõttu hoides seda välitingimustes või lahtises juurdeehituses;
 • kindlustusjuhtum leiab aset väljaspool Leedu Eesti Vabariiki olles reisil rohkem kui 30 päeva;
 • valitakse pikendatud garantii kindlustus, kui tootjapoolne ostugarantii on veel kehtiv;
 • ostueset kasutatakse ärilistel eesmärkidel (välja arvatud juhul, kui ostu sooritab juriidiline isik);
 • sündmuse põhjuseks on tehniliselt defektsete seadmete kasutamine ja paigaldiste, mis ei vasta nende ettenähtud kasutusviisile kasutamine (sealhulgas tehniliselt defektses seisukorras ostueseme enda kasutamine ja selle ettenähtud kasutusviisile mittevastav kasutamine);
 • sündmus on põhjustatud alkoholijoobe tõttu või narkootiliste ainete tarvitamisest tekkinud joobe tõttu;
 • kahju on põhjustatud sõjategevusest, terrorirünnakutest, tuumaenergia toime või eriolukorra tõttu.

Kus on minu kindlustuskaitse kehtiv?

 • Kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas tingimusel, et te lahkute Eesti Vabariigist mitte kauemaks kui 30 päevaks.

Millised on minu kohustused?

 • Enne kindlustatud isikule kindlustustunnistuse väljastamist tutvustada kindlustatud isikule kindlustuskaitse tingimusi.
 • Maksta kindlustatud isikule kindlustushüvitis või osadena hüvitise väljamaksmise puhul selle esimene osa hiljemalt 30 päeva jooksul alates kogu teabe saamisest, mis on vajalik kindlustusjuhtumi fakti, asjaolude, tagajärgede ja kindlustushüvitise suuruse kindlakstegemiseks.
 • Koguda ja esitada kindlustusandjale kindlustusandja poolt nõutud dokumendid, mis on vajalikud sündmuse asjaolude uurimiseks ning kahju ja hüvitise suuruse kindlaksmääramiseks.
 • Esitada kindlustusandjale kindlustatud isikute nimekirjad kindlustusandjaga kokkulepitud vormis ja sagedusega.

Millal ja kuidas pean maksma?

Kindlustusmakse, maksetingimused on sätestatud kindlustustingimustes. Kindlustusmakse makstakse pangaülekandega vähemalt üks kord kuus.

Millal jõustub ja lõpeb kindlustuskaitse?

 • Kindlustusleping sõlmitakse poolte vahel kokkulepitud ja kindlustuslepingus täpsustatud kindlustusperioodiks.
 • Kindlustuskaitse jõustub kindlustuslepingus määratud kuupäeval, kui kindlustusvõtja ja kindlustusandja sõlmivad kindlustuslepingu enne seda kuupäeva.
 • Kindlustusleping lõpeb vastavalt kindlustustingimustes esitatud sätetele.
 • Kindlustusleping lõpeb samuti seaduses sätestatud korras.

Kuidas ma saan lepingu lõpetada?

Kindlustuslepingu võib lõpetada seaduses sätestatud alustel, võttes ühendust e-postiga aadressil [email protected] või helistades telefoninumbril +372 519 97 752.