Sõprade ring
Liitu Sõprade ringiga ja säästa! Vaata veel

Ostukindlustus

 
See infodokument sisaldab teavet kindlustustoote – Ostukindlustuse - kohta. See dokument ei kajasta konkreetse Ostukindlustuse lepingutingimusi ega ei ole kindlustuslepin- gu osa. Põhjalikku Ostukindlustuse kindlustuseelset ja kindlustuslepinguga seotud teave on avaldatud teistes dokumentides: ASB „Compensa Vienna Insurance Group" Kindlustusliigi eeskirjas, kindlustuspakkumises, kindlustuslepingus ning selle lisades. Ostukindlustuse eeskiri. Ostukindlustuse eeskiri kehtib alates 01.05.2021.
 
Mis liiki kindlustusega on tegemist?
 
Kestvuskaupade (ostude) kindlustamine välise toime eest, sh sissemurdmisega vargus ja (või) röövimine ning pikendatud garantiikindlustus ostu sisemistele riketele, pärast tootja või müüja antud garantiiaja lõppemist
 
Mida kindlustatakse?
 • Kestvuskaupadele (ostule), mis ostetakse kaubandusettevõttest - majapidamise, kultuuriliste, majanduslike vajaduste rahuldamiseks (elektroonikaseadmed, majapidamise seadmed, aiatehnika, telekommunikatsiooniseadmed, prillid jne)
Mille eest kindlustatakse?
 • Valides Ostukindlustuse variandi, kindlustatakse kauba järsu ja ootamatu rikkumise (hävimise) eest, mis on seotud välismõjuga, sh sissemurdmisega vargus ja (või) röövimine
 • Valides Ostu ekraanikindlustuse, kindlustatakse järsu ja ootamatu kauba ekraani rikkumise (purunemine või mõranemine) eest, mis avaldub välismõjul
 • Valides Pikendatud garantii kindlustuse variandi, on kindlustusjuhtumiks järsk ja ootamatu ostu siserike
 • Kindlustussummaks on toote hind soetamishetkel
   
 • Kui vara on kannatada saanud, siis makstakse hüvitis välja lepingus sätestatud hüvitiste maksmise põhimõtte järgi:
  • toote vahetamine uue vastu – see on samasuguse või analoogse kauba soetamine
  • toote remont – see on remondile kulutatud vahendite hüvitamine
 • Tähelepanu:
  • remondihüvitise üldsumma ei tohi olla suurem kui oli toote hind soetamise hetkel
  • Kui toode on asendatud analoogse kaubaga, siis kindlustuslepingu kehtivus lõpeb
  • remondipartneri juurde transpostimise kulud hüvitatakse, kui kauba kaal ületab 10kg. 

Mida ei kindlustata?
 • Igat tüüpi transpordivahendid (v.a tõukeratas, tasakaaluliikur, jalgratas), nende mootorid ja muud varuosad
 • Relvad, kalastustarbed
 • Seadmed, mis on ette nähtud elektrienergia tootmiseks
 • Tarkvara ja andmed
 • Edasimüügiks ette nähtud kaubad
 • Seadmed, millel on lühem kui 1 (ühe) aasta pikkune tootja ja (või) müüja garantii

Kas kindlustuskaitsel on piiranguid?
 • Ostukindlustuse puhul ei hüvitata järgmisi kahjusid:
  • toote sisemine rike
  • kauba kaotamine või jätmine järelevalveta avalikesse kohtadesse, lukustamata ruumi või hoonesse
  • kauba vargus transpordivahendist, kui see on jäetud nähtavasse kohta või lukustamata transpordivahendisse või lukustamata pagasiruumi
 • Ostu ekraani kindlustuse puhul hüvitame kaks kindlustusjuhtumit iga 12-kuulise perioodi jooksul, mida hakatakse arvestama kindlustuskaitse jõustumisest
 • Pikendatud garantii kindlustuse puhul ei hüvitata järgmisi kahjusid:  
  • toote sisemine rike
  • kauba kaotamine või jätmine järelevalveta avalikesse kohtadesse, lukustamata ruumi või hoonesse
  • kauba vargus transpordivahendist, kui see on jäetud nähtavasse kohta või lukustamata transpordivahendisse või lukustamata pagasiruumi
 • Samuti ei hüvitata järgmisi kahjusid:
  • kahju, mis on tekkinud pikaaegse vee kogunemise või auru kondenseerumise tagajärjel 
  • kriimustused, murdumised, esteetilise välimuse kaotused, kui need kahjustused ei takista vara edasist kasutamist
  • kahju, mis on tekkinud vara kasutades kommerts - või professionaalsetel eesmärkidel
  • Toote kasutamine väljaspool ettenähtud kasutusotstarvet või rikkudes tootja nõudeid, ebaõige ühendus või paigaldus, vale teenindus või hooldus, näiteks kohviaparaadi hooldamata jätmine (filtrid on vahetamata, puhastust ei ole tehtud jne)
  • kahju, mis on tekkinud seoses juhtpultide, kasutustarvikute, nagu patareid, akud, laadijad jms riketega
Täpne rakendatavate kindlustuskaitse piirangute nimekiri on avaldatud kindlustuseeskirjas. 

Kindlustushüvitist võidakse vähendada, kui:
 • esitasite ebaõiget informatsiooni ostu ja asjaolude, mis omavad olulist tähtsust kindlustusriski ja võimaliku kahju suuruse hindamisele
 • sündmusest ei teavitanud õigeaegselt pädevaid asutusi ja institutsioone, kui taoline kohustus on olnud kohustuslik
 • hilinesite sündmusest teavitamisega, kui selle tagajärjel suurenes kahju või kadus võimalus tuvastada sündmuse asjaolud;
 • ei täideta kindlustuslepingu ja meie juhistega seatud kohustusi;
 • ei võeta tarvitusele meetmeid, mis võiksid vähendada tekitatud kahju

Kus ma olen kindlustatud?
 • Kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas

Millised on minu kohustused?
 • Andma kindlustatud vara kohta kogu palutud teavet
 • Märganud seda, parandama viivitamatult ära igasuguse eksitava või mittetäieliku teabe
 • Maksma kindlustusmakseid kindlustuslepingus sätestatud tähtaegade jooksul
 • Võtma kasutusele meetmed riski vähendamiseks ja vara kaitsmiseks
 • Abistama kindlustusfirmat kahju suuruse ja põhjuste kindlaks tegemisel
 • Esitama palutud dokumendid ja teabe sündmuse ja kahjude kohta
 • Vastavalt olukorrale teavitama vajalikke teenistusi (politseid, tuletõrjet)
 • Teavitada kindlustusettevõtte volitatud esindajat Warranty Expert (UAB „Garantijų centras“) sündmusest kolme kalendripäeva jooksul telefonil +370 700 33300 või veebilehel www.warranty.expert

Millal ja kuidas ma maksan?
 
Kindlustusmaksete suurused ja maksete tegemise kuupäevad on märgitud kindlustustunnistusele. Kindlustusmakse võib tasuda pangaülekandega või sularahas

Millal kindlustuskaitse jõustub ja millal lõpeb? 
 
Kindlustuslepingu kehtivuse kuupäevad on märgitud kindlustustunnistusele. Kui makset või kindlaks määratud esimest makseosa ei tasuta õigeaegselt, siis kindlustusleping ei jõustu.
 
Kindlustuskaitse lõpeb kindlustustunnistusele märgitud päeval, kindlustuslepingu üles ütlemisel, kindlustatud vara eksisteerimise lõppemisel

Kuidas saan lepingu üles öelda? 
 
Lepingu saab üles öelda igal ajal, teavitades sellest kindlustusfirma volitatud esindajat Warranty Expert (telefonil 8 700 33300 või veebilehel www.warranty.expert). Lepingu ülesütlemise taotluse peab allkirjastama kindlustusvõtja või tema volitatud isik. Tagastamisele kuuluvast kindlustusmaksest võib arvestada maha lepingu sõlmimise ja täitmise tasu ja selle kindlustuslepingu alusel välja makstud ja (või) reserveeritud kindlustusmaksete summa
 
Kindlustusleping võidakse katkestada ka muudel õigusaktidega sätestatud või kindlustuslepingu tingimustes sätestatud juhtudel ja korras

Täpne teave on esitatud kindlustustoote eeskirjas ja/või kindlustuspakkumises ja/või kindlustustunnistusel ning nende lisades