Sõprade ring
Liitu Sõprade ringiga ja säästa! Vaata veel

Ostukindlustus

See infodokument sisaldab teavet kindlustustoote – Ostukindlustuse - kohta. See dokument ei kajasta konkreetse Ostukindlustuse lepingutingimusi ega ei ole kindlustuslepingu osa. Põhjalikku Ostukindlustuse kindlustuseelset ja kindlustuslepinguga seotud teave on avaldatud teistes dokumentides: ADB „Compensa Vienna Insurance Group" Kindlustusliigi eeskirjas (Ostukindlustuse eeskirjas, mis on kinnitatud 23.05.2017 Juhatuse istungil ja mis kehtivad alates 01.06.2017), kindlustuspakkumises, kindlustuslepingus ning selle lisades. Ostukindlustuse eeskiri.
 
Milline on selle kindlustuse liik?
 
Kestvuskaupade (ostude) kindlustamine välise toime eest, sh sissemurdmisega vargus ja/või röövimine ning sisemised garantiirikked pärast tootja antud garantiiaja lõppemist
 
Millele rakendatakse kindlustuskaitset?
 • Kestvuskaupadele (ostudele), mis soetatakse kaubandusettevõttest – olme-, kultuuriliste, majapidamisvajaduste rahuldamiseks (elektroonika- ja olmeseadmetele, aiatehnikale, telekommunikatsiooniseadmetele, prillidele jms)
Mille eest kindlustatakse?
 • Valides Ostukindlustuse variandi, kindlustatakse kauba järsu ja ootamatu rikkumise (hävimise) eest, mis on seotud välismõjuga, sh sissemurdmisega vargus ja (või) röövimine.
 • Valides Ostu sisemiste rikete (garantii pikendamise) kindlustuse variandi, kindlustatakse tootja garantiis sisalduvate sisemiste rikete eest
 • Kindlustussummaks on toote hind soetamishetkel
 • Kui vara on kannatada saanud, siis makstakse hüvitis välja lepingus sätestatud hüvitiste maksmise põhimõtte järgi:
  • toote vahetamine uue vastu – see on samasuguse või analoogse kauba soetamine
  • toote remont – see on remondile kulutatud vahendite hüvitamine
 • Juhime tähelepanu sellele, et:
  • remondihüvitise üldsumma ei tohi olla suurem kui oli toote hind soetamise hetkel
  • Kui toode on asendatud analoogse kaubaga, siis kindlustuslepingu kehtivus lõpeb
  • remondipartneri juurde transpostimise kulud hüvitatakse, kui kauba kaal ületab 10kg. 

Millele kindlustuskaitset ei rakendata?
 • Igat tüüpi ja liiki transpordivahendid, nende mootorid ja muud varuosad
 • Relvad, kalastustarbed
 • Seadmed, mis on ette nähtud elektrienergia tootmiseks
 • Tarkvara ja andmed
 • Edasimüügiks ette nähtud kaubad
 • Seadmed, millel on lühem kui 1 (ühe) aasta pikkune tootja ja (või) müüja garantii

Kas on mingeid kindlustuskaitse piiranguid?
 • Ostukindlustuse puhul ei hüvitata järgmisi kahjusid:
  • toote sisemine rike
  • kauba kaotsi minek või jätmine järelvalveta avalikesse kohtadesse, lukustamata ruumi või hoonesse.
  • kauba vargus transpordivahendist, kui see on jäetud nähtavasse kohta või lukustamata transpordivahendisse või lukustamata pagasiruumi
 • Ostu sisemiste rikete (garantii pikendamise) kindlustuse puhul ei hüvitata järgmisi kahjusid:
  • rikked, millele kehtib tootja või müüja garantii.
  • kulusid, mis on seotud kauba hooldusega (sh tehnilise hooldusega), õigeaegse reguleerimise või kontrolliga, nende töödega seotud osade vahetamise või remondiga jne. 
 • Samuti ei hüvitata järgmisi kahjusid:
  • kahju, mis on tekkinud pikaaegse vee kogunemise või auru kondenseerumise tagajärjel 
  • kahju, mis on tekkinud ekraani kriimustamise või muu rikkumise tõttu, mille tagajärjel ekraan ei lähe katki ega pragune, sh sellised juhtumid, kui selline kahju takistab vara edaspidist ekspluateerimist, kasutamist ega toimimist
  • kriimustused, murdumised, esteetilise välimuse kaotused, kui need kahjustused ei takista vara edasist ekspluateerimist, kasutamist ega toimimist 
  • kahju, mis on tekkinud kauba kasutamisel ärieesmärgil 
  • kahju, mis on tekkinud ainult kauba osadele (vahetatavatele osadele)
  • kahju, mis on tekkinud seoses juhtpultide, kasutustarvikute, nagu patareid, akud, laadijad jms riketega 
Täpne rakendatavate kindlustuskaitse piirangute nimekiri on avaldatud kindlustuseeskirjas. 

Kindlustushüvitist võidakse vähendada, kui:
 • sündmuse kohta ei anta põhjalikku ja õiget teavet 
 • kahju vältimiseks või vähendamiseks ei võeta kasutusele vajalikke meetmeid 
 • ei järgita kindlustuslepingu tingimusi või lepingu kehtivusaja jooksul ilmnesid riski suurendavad faktorid 
 • ei anta võimalust hinnata nõuetekohaselt sündmuse asjaolusid

Kus mulle kindlustuskaitset rakendatakse?
 • Kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas

Millised on minu kohustused?
 • Andma kindlustatud vara kohta kogu palutud teavet
 • Märganud seda, parandama viivitamatult ära igasuguse eksitava või mittetäieliku teabe 
 • Maksma kindlustusmakseid kindlustuslepingus sätestatud tähtaegade jooksul 
 • Võtma kasutusele meetmed riski vähendamiseks ja vara kaitsmiseks 
 • Abistama kindlustusfirmat kahju suuruse ja põhjuste kindlaks tegemisel 
 • Esitama palutud dokumendid ja teabe sündmuse ja kahjude kohta 
 • Vastavalt situatsioonile teavitama vajalikke teenistusi (politseid, tuletõrjet) 
 • Teavitada kindlustusettevõtte volitatud esindajat Warranty Expert (UAB „Garantijų centras”) sündmusest kolme kalendripäeva jooksul telefonil +3726347347 või e-posti aadressil [email protected] 

Millal ja kuidas pean tasuma? 
 • Kindlustusmaksete suurused ja maksete tegemise kuupäevad on märgitud kindlustustunnistusele. Kindlustusmakse võib tasuda pangaülekandega või sularahas 

Millal kindlustuskaitse jõustub ja millal lõpeb? 
 • Kindlustuslepingu kehtivuse kuupäevad on märgitud kindlustustunnistusele. Kui makset või kindlaks määratud esimest makseosa ei tasuta õigeaegselt, siis kindlustusleping ei jõustu.
 • Kindlustuskaitse lõpeb kindlustustunnistusele märgitud päeval, kindlustuslepingu üles ütlemisel, kindlustatud vara eksisteerimise lõppemisel 

Kuidas saan lepingu üles öelda? 
 • Lepingu saab üles öelda igal ajal, teavitades sellest kindlustusfirma volitatud esindajat Warranty Expert (telefonil +3726347347 või e-posti aadressil [email protected]). Lepingu ülesütlemise taotluse peab allkirjastama kindlustusvõtja või tema volitatud isik. Tagastamisele kuuluvast kindlustusmaksest arvestatakse maha lepingu sõlmimise ja täitmise tasu ja selle kindlustuslepingu alusel välja makstud ja (või) reserveeritud kindlustusmaksete summa. 
 • Kindlustusleping võidakse katkestada ka muudel õigusaktidega sätestatud või kindlustuslepingu tingimustes sätestatud juhtudel ja korras. 

Täpne teave on esitatud kindlustustoote eeskirjas ja/või kindlustuspakkumises ja/või kindlustustunnistusel ning nende lisades