Liitu SMART NET lojaalsusprogrammiga ja säästa! Liitu

Internetipoe K-rauta.ee kasutuseeskiri

VEEBILEHEL K-RAUTA.EE ASUVA E-POE KASUTAMISE TINGIMUSED
 
  1. ÜLDTINGIMUSED
1.1.      Neid tingimusi kohaldatakse veebilehel www.k-rauta.ee asuva e-poe ja mobiilirakenduse (edaspidi „veebileht“) kasutamisel ja/või küsimuste kirjutamisel, tagasiside, kommentaaride ja vastuste andmisel (edaspidi „tingimused“). Veebisaidi jaotised Privaatsuspoliitika, Ostueeskirjad on tingimuste lahutamatu osa.
1.2.      Veebilehte haldab UAB Kesko Senukai Digital, Leedu ettevõte, mis on nõuetekohaselt registreeritud ja tegutseb Leedu Vabariigis, registrikood 303686899, aadress: Kareivių Str. 11B, LT-09109 Vilnius (edaspidi „ettevõte“).
1.3.      Veebilehte külastavat, kaupu või muud teavet vaatavat, küsimusi, tagasisidet, kommentaare ja vastuseid jätvat või muul viisil veebilehe teenuseid kasutavat isikut loetakse veebilehe kasutajaks (edaspidi „kasutaja“).
1.4.      Autentne sisu on hinnang, küsimus, tagasiside, arvustus, kommentaar või muu sisu, mille on jätnud reaalne isik, kes on ostnud või kasutanud kaupa või teenust.
1.5.      Registreeritud kasutaja on isik, kes on end registreerinud ja/või veebilehe kontole sisse loginud.
1.6.      Veebisaidi kasutamine hõlmab kõiki toiminguid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaupade vaatamist, teabe lugemist, kaupade salvestamist, tellimuste esitamist, küsimuste, tagasiside, hinnangute, kommentaaride ja neile antud vastuste esitamist kasutaja poolt.
1.7.      Kasutaja peab veebilehe kasutamisel järgima neid tingimusi.
1.8.      Ettevõttel on õigus ühepoolselt muuta pakutavaid teenuseid, esitatud teavet ja muid tingimusi, samuti tingimuste mis tahes sätteid. Ettevõte teavitab muudetud tingimustest, märkides uute tingimuste jõustumise kuupäeva. Tingimuste kehtiv versioon on alati veebisaidil kättesaadav.
  1. TAGASISIDE, ARVUSTUSTE, KOMMENTAARIDE, HINNANGUTE JA MUU SISU AVALDAMINE
2.1.      Ainult isik, kes on ostnud ettevõttelt kauba või teenuse, võib jätta veebilehele tagasiside, kommentaari, hinnangu, sõnumi või muu teabe/sisu selle kauba või teenuse kohta.
2.2.      Enne tagasiside, arvustuse, kommentaari, hinnangu, sõnumi või muu teabe/sisu jätmist kauba või teenuse kohta veebisaidil peab isik tutvuma käesolevate tingimustega ja kohustub neid järgima. Isik, kes ei ole tutvunud käesolevate tingimustega ja ei ole kohustunud neid järgima, ei tohi avaldada tagasisidet, kommentaare või muud teavet.
2.3.      Tagasiside, arvustuse, kommentaari, hinnangu või muu teabe/sisu jätmisega veebilehel kinnitab isik, et:
2.3.1.   ta on ainuautor ja sisu intellektuaalomandi õiguste  omanik;
2.3.2.   ta loobub vabatahtlikult kõigist mitteomandiõigustest esitatud sisule;
2.3.3.   avaldatud sisu on täpne;
2.3.4.   ta on vähemalt 18-aastane;
2.3.5.   avaldatud sisu ei riku neid tingimusi ega kahjusta ühtegi füüsilist või juriidilist isikut;
2.3.6.   ta on ostnud ja kasutab vaatlusalust kaupa/teenust.
2.4.      veebilehel tagasisidet, arvustust, kommentaari, hinnangut või muud teavet/sisu jätnud isik ei tohi esitada järgmist sisu:
2.4.1.   mis on talle teadaolevalt ebaõige, ebatäpne või eksitav;
2.4.2.   mis rikub kolmandate isikute autoriõigusi, patente, kaubamärke, ärisaladusi või muid varalisi õigusi või privaatsusõigusi;
2.4.3.   mis rikub mis tahes seadusi, korraldusi, eeskirju või määrusi (sealhulgas, kuid mitte ainult, tarbijaõiguste kaitse, kõlvatu konkurents, mittediskrimineerimine või eksitav reklaam);
2.4.4.   mis on või mida võib pidada laimavaks, solvavaks, vihkavaks, eelarvamuslikuks või solvavaks rassilisel või usulisel alusel, ebaseaduslikult ähvardavaks või solvavaks mis tahes isiku, partneri või ettevõtte suhtes;
2.4.5.   mis hõlmab mis tahes teavet, mis on seotud teiste veebisaitidega, aadressid, e-posti aadressid, kontaktandmed ja telefoninumbrid;
2.4.6.   mis sisaldab arvutiviirusi või muid potentsiaalselt kahjulikke arvutiprogramme või faile;
2.4.7.   mis on vastuolus hea kõlbluse põhimõtetega, on oma olemuselt pornograafiline või muul viisil taunitav;
2.4.8.   mis sisaldab reklaami, ebasoovitavaid kirjeldusi või rämpsposti linke teistele veebilehtedele või isikutele ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata.
2.5.      Sisu, mille on loonud mis tahes isik või üksus, kellel on teadaolevalt rahaline huvi kauba või teenuse vastu, mille kohta sisu esitatakse (sealhulgas, kuid mitte ainult: töötajad; ametnikuna tegutsevad tööstuse eksperdid; tootjad; esindajad; jaemüüjad ja kõik muud isikud, kes on palunud, julgustanud või muul viisil lubanud kasutada nende loodud sisu rahalise tasu või muu väärtusliku tasu eest (tasuta näidised, kupongid, allahindlused, lojaalsuspreemiad, võistlused, loterii jne)), märgitakse eraldi kui tasu eest saadud sisu.
2.6.      Sisu autentsuse tagamiseks:
2.6.1.   seda kogutakse ainult siis, kui ettevõte pöördub e-postiga ja/või SMS-sõnumiga isiku poole, kes on ostnud kauba või teenuse ühes ettevõtte veebipoes, saates palve anda tagasisidet ostetud kauba kohta;
2.6.2.   seda kontrollitakse filtreerimissüsteemi kaudu, et piirata pettuse ja rämpsposti postitamist veebisaidil, piirata võimalust häirida veebisaidi toimimist, massiliste reklaamikampaaniate läbiviimist, „trollimist“ ja automaatse sisu postitamise katseid.
2.7.      Ettevõtte veebisaidil avaldatud tingimustele vastavat ja asjakohast sisu, sealhulgas negatiivset sisu, ei varjata, keelata, toimetata ega kustutata, sealhulgas õigekirja- ja/või grammatilisi vigu, mis avaldatakse „sellisena nagu see on“ ning mida ei toimetata ega parandata, välja arvatud juhtudel, kui need vead takistavad olemasolevatest vigadest tulenevalt teisi veebisaidi kasutajaid sisu lugemast ja tõlgendamast.
2.8.      Ettevõte ei muuda kasutajate poolt veebilehel avaldatud sisu, välja arvatud juhul, kui sisu rikub neid tingimusi.
2.9.      Ettevõte avaldab veebisaidil kasutajate esitatud sisu, mida kogutakse järgmistel viisidel:
2.9.1.   Kui ettevõte pöördub ettevõtte e-poest kaupa või teenust ostnud isiku poole e-posti ja/või SMS-sõnumi teel, saates talle palve anda tagasisidet ostetud kauba kohta;
2.9.2.   Kui kolmas osapool, kes pakub ettevõttele teenuseid, kogub sisu, küsitluste läbiviimise ajal ja/või salvestab sisu muudel alternatiivsetel andmekandjatel teistelt kolmandate osapoolte veebisaitidelt, mis seejärel edastatakse ettevõtte veebisaidile.
2.10.    Veebilehel sisu esitanud isik vastutab täielikult kogu tema poolt esitatud ja avaldatud sisu eest ning kohustub hüvitama ettevõttele selle isiku süül ettevõttele tekitatud varalise ja/või mittevaralise kahju.
2.11.    Veebilehel sisu edastav isik kohustub vabastama ettevõtte (ja selle töötajad, esindajad, seotud ettevõtted, nende töötajad ja kolmandatest isikutest teenusepakkujad) kõigist süüdistustest, teadaolevatest ja tundmatutest mis tahes liiki ja päritoluga nõuetest ning (otsestest ja kaudsetest) kahjudest, mis tulenevad selle isiku poolt toime pandud seaduste või kolmandate isikute õiguste rikkumistest.
2.12.    Kogu kasutaja poolt heaks kiidetud sisu võib kasutada ettevõtte äranägemise järgi. Ettevõte jätab endale õiguse muuta, lühendada, kustutada, mitte avaldada, eemaldada või kustutada mis tahes sisu ettevõtte veebisaidil, mis ettevõtte ainuisikulise äranägemise järgi rikub sisu suuniseid või mis tahes muid käesolevate tingimuste sätteid. Arvamused ja kirjalikud kommentaarid avaldatakse tavaliselt 2-4 tööpäeva jooksul.
2.13.    Tagasiside, arvustuse, kommentaari, hinnangu või muu sisu veebisaidil avaldamisega annab isik ettevõttele tähtajatu, tühistamatu, tasuta ja ülekantava õiguse ja litsentsi kasutada, kopeerida, muuta, kustutada, kohandada, avaldada, tõlkida, luua tuletatud teoseid ja/või müüa ja/või levitada sellist sisu ja/või lisada sellist sisu mis tahes kujul, meediumis või tehnoloogias kogu maailmas ja/või edastada seda kolmandatele isikutele, ilma hüvitiseta asjaomasele isikule.
  1. INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED
3.1.      Veebileht on seotud ja kaitstud intellektuaalomandi õigustega, rahvusvaheliste intellektuaalomandi õigustega, lepingutega ja kokkulepetega. Ettevõttele kuuluvad ja/või tal on ainuõigus kasutada kõiki veebisaidi sisuga seotud õigusi, sealhulgas autoriõigused, intellektuaalomandi õigused, kaubamärgid, kontserni ettevõtete nimed, ärisaladused. Kõik kaupade või teenuste kirjeldused, fotod, kaubamärgid, märgid, kujundused, logod ja muud veebisaidil esitatud nimed või teave on ettevõtte omand või ettevõte kasutab seaduslikult kolmandate isikute antud õigusi.
3.2.      Ettevõte omab ja/või kasutab ka kolmandate isikute poolt antud õigusi veebisaidil pakutavatele kaupadele ja teenustele, mis on kaitstud kaubamärkide või tööstusdisainilahenduse õigustega, sealhulgas autoriõigusega. Kasutajatele ei anta mingeid kaudseid ega muul viisil litsentseeritud õigusi kasutada teiste poolt postitatud sisu, mis tahes kaubamärke, disainilahendusi või autoriõigusega kaitstud elemente, mis kuuluvad ettevõttele ja/või mille kolmandad isikud on ettevõttele litsentseerinud, samuti sarnaseid elemente, mis kuuluvad mis tahes veebisaidil nimetatud kolmandale isikule.
3.3.      Ettevõttele või vajaduse korral kolmandatele isikutele jäävad ilma territoriaalsete piiranguteta omandiõigused ja autoriõigused veebisaidi ja seal esitatud teabe suhtes, sealhulgas, kuid mitte ainult, veebisaidi sisu, piltide, graafiliste elementide, teksti, tarkvara, heli-, video- ja muusikasalvestiste, piltide, logode ja fotode esitusviiside suhtes.
3.4.      Veebisaidi sisu, kujunduse, kaubamärkide või teenuste, nimede, logode, andmebaasi, teabe jne mis tahes töötlemine, väljavõtete tegemine, koostamine, tõlkimine, kopeerimine, teisele andmekandjale ülekandmine, levitamine ja/või muu kasutamine kolmandate isikute ja/või kasutajate poolt ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata ja/või tingimusi rikkudes on intellektuaalomandi õiguste ja muude õiguste rikkumine.
3.5.      Kasutajad ei tohi mingil viisil muuta, reprodutseerida, kopeerida, uuesti avaldada, üles laadida, esitada, edastada, müüa, luua tuletatud teoseid, kasutada või levitada veebisaiti ja/või selle sisu (sealhulgas veebisaidil avaldatud reegleid/tingimusi ja põhimõtteid), sealhulgas teksti, kirjeldusi, fotosid, koode, graafikat, koodi ja/või tarkvara või mis tahes muud sisu. See keeld ei kehti juhul, kui ettevõte on andnud eelneva kirjaliku nõusoleku ja/või loa selliste tegevuste teostamiseks.
3.6.      Kolmandatel isikutel ja/või kasutajatel on keelatud arendada, säilitada või kasutada veebisaidil või seoses veebisaidiga tarkvara, seadmeid, koode, roboteid, automatiseeritud süsteeme või muid vahendeid või protsesse (sealhulgas valimisprogramme, brauseriplaane ja lisaseadmeid) või muid tehnoloogiaid), mis võivad automatiseerida veebisaidil toimuvaid tegevusi või eraldada, koguda veebisaidi sisu, selles sisalduvat teavet või muul viisil kopeerida teavet kaupade või teenuste kohta ja muid andmeid veebisaidilt ilma ettevõtte eelneva kirjaliku loata.
3.7.      Ettevõte jätab endale õiguse võtta mis tahes meetmeid, mida ta peab vajalikuks, sealhulgas algatada kohtumenetlus ilma täiendava etteteatamiseta käesoleva veebisaidi või selle sisu ja teabe ebaseadusliku kasutamise korral.
  1. ETTEVÕTTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1.      Ettevõte teeb kõik endast oleneva, et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ning püüab tagada veebilehe pideva ja tõrgeteta toimimise.
4.2.      Ettevõttel on täielik õigus igal ajal muuta veebilehte, selle funktsioone, pakutavaid teenuseid, veebilehe nime ja/või internetidomeeni, mille kaudu veebilehele pääseb, veebilehe või selle osa sisu, ilma kasutajat teavitamata. Kasutaja mõistab ja nõustub, et ettevõte ei vastuta selliste ja muude sarnaste tegevuste põhjustatud negatiivsete tagajärgede eest kasutajale.
4.3.      Ettevõttel on õigus anda käesolevatest tingimustest tulenevad õigused ja kohustused või osa neist üle kolmandatele isikutele ilma kasutaja eelneva nõusolekuta, teatades sellest kasutajatele avalikult.
4.4.      Ettevõttel on õigus lõpetada veebisaidi kasutamine igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta.
4.5.      Ettevõte jätab endale õiguse lõpetada või piirata kasutaja juurdepääsu veebilehele või selle osale ja selle poolt pakutavatele teenustele igal ajal ilma eelneva etteteatamiseta, kui:
4.5.1.   See on kohustuslik Leedu Vabariigi seadustes ja muudes õigusaktides sätestatud juhtudel või pädeva asutuse nõuete täitmiseks.
4.5.2.   See on kohustuslik, et kaitsta ettevõtte või kolmandate isikute õigusi ja õigustatud huve.
4.5.3.   See on vajalik, kui kasutaja on teenuste kasutamisega põhjustanud või võib põhjustada ohtu teiste veebisaidi kasutajate turvalisusele.
4.5.4.   See on vajalik, kui ettevõte soovib ja/või peab teostama veebilehe tehnilist hooldust ja uuendamist.
4.5.5.   Veebilehe kasutamisega põhjustab kasutaja veebilehe ja/või veebilehe maine kahjustamist.
4.5.6.   Kasutaja kasutab veebilehte ebaausalt, kuritarvitab oma õigusi.
  1. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1.      Veebilehe kasutamisel peab kasutaja järgima ja mitte rikkuma õigusaktide nõudeid ning kolmandate isikute õigusi ja õigustatud huve, sealhulgas intellektuaalse omandi kaitset, isikuandmete kaitset jm reguleerivaid õigusakte.
5.2.      Kasutaja ei tohi kasutada veebilehte viisil, mis võib ohustada ettevõtte pakutavate teenuste nõuetekohast toimimist, veebilehe serveri turvalisust, andmeid või piirata veebilehe võimet pakkuda teistele isikutele nõuetekohaselt teenuseid. Ärge kasutage pahatahtlikku tarkvara või muud soovimatut sisu.
5.3.      Kasutaja           kohustub          ostude  tegemisel          või püsikliendiprogrammidesse registreerumisel esitama enda kohta korrektsed ja täielikud andmed, sealhulgas tegeliku nime, telefoninumbri, e-posti aadressi ja muud vajalikud andmed.
5.4.      Kasutaja peab salvestama sisselogimisandmed nii, et kolmandad isikud ei saa neid teada. Teavitada viivitamatult ettevõtet e-posti teel, kui kasutaja sisselogimisandmed ja/või salasõna, mis on vajalikud veebilehe kasutamiseks, on kadunud või saanud teatavaks kolmandatele isikutele.
5.5.      Kasutaja mõistab, et kui kasutaja sisselogimisandmed saavad teatavaks kolmandatele isikutele, võivad need kolmandad isikud võtta kohustusi, mis muutuvad kasutaja jaoks siduvaks, ning kohustub selliseid kohustusi võtma ja nõuetekohaselt täitma. Ettevõttel ei ole kohustust kontrollida kasutajate identiteeti.
5.6.      Kasutaja, kes märkab veebilehe ebakorrektset toimimist ja/või sekkumist veebilehe töösse, peab sellest viivitamatult ettevõtet teavitama.
  1. VASTUTUSE PIIRAMINE
6.1.      Ettevõte ei võta vastutust tehniliste, turva- või muude rikete eest kasutaja tarkvara või arvutiseadmete töös, mis võivad olla põhjustatud veebilehe kasutamisest (küpsised, viirused jne).
6.2.      Mis tahes sisu, mis on alla laaditud või muul viisil veebilehe kasutamise kaudu saadud, laaditakse alla kasutaja enda vastutusel ja kasutajad vastutavad ainuisikuliselt oma arvutisüsteemile või seadmetele tekitatud kahju või andmete kadumise eest, mis on põhjustatud sellise allalaadimise või teenuste kasutamise tagajärjel.
6.3.      Välja arvatud seadusega nõutud juhtudel, ei vastuta ettevõte mingil viisil kahju eest, sealhulgas kaudsete kahjude või saamata jäänud kasumi, tulu jms eest, mis tuleneb veebilehe kasutamisest või sellest, et kasutaja tugineb veebilehelt või veebilehe kaudu saadud teabele.
6.4.      Ettevõte ei vastuta teenuste eest, mida osutatakse viivitusega või mida ei osutata kasutajale kolmandate isikute, sealhulgas, kuid mitte ainult, interneti-, mobiilside- ja e-posti teenusepakkujate süü tõttu.
6.5.      Kasutaja vastutab sisselogimisandmete nõuetekohase kasutamise ja säilitamise eest. Ettevõte ei vastuta kahju eest, mida kasutaja võib kannatada selle teabe kasutamise tõttu kolmandate isikute poolt.
6.6.      Veebileht võib sisaldada linke kolmandate isikute veebilehtedele, mis ei kuulu ettevõttele või ettevõtte kontserni kuuluvatele ettevõtetele. Lingid on avaldatud klientide mugavuse huvides ja ettevõttel puudub kontroll veebisaitide üle, millele lingid on esitatud, ettevõte ei hinda nende veebisaitide sisu ega võta vastutust nende sisu, nende veebisaitide kasutamise või nendele veebisaitidele juurdepääsu eest.
  1. KOHALDATAV ÕIGUS
7.1.      Veebilehte hallatakse vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele. Veebisaidi toimimisest tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel ja kui kokkuleppele ei jõuta, siis kohtus vastavalt Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud menetlusele.
7.2.      Lisaks käesolevatele tingimustele kohaldatakse kasutaja ja veebilehe vaheliste suhete reguleerimiseks Leedu Vabariigi õigusaktide sätteid, eritingimusi ja eeskirju, samuti kehtestatud häid äritavasid.
7.3.      Kui käesolevate tingimuste mõni säte on vastuolus seadusega või muutub mingil põhjusel osaliselt või täielikult kehtetuks, ei muuda see tingimuste ülejäänud sätteid kehtetuks.
7.4.      Kasutaja peab esmalt esitama ettevõttele kirjalikult taotluse ja/või kaebuse veebilehe ja teenuste kasutamise kohta. Palun saatke taotlused ja/või kaebused e-posti aadressil [email protected], märkides oma nime, e-posti aadressi ning kirjeldades veebilehe ebakorrektset toimimist, viga, häireid ja/või muud sarnast ning võimaluse korral kuupäeva (kellaaega) ja kestust.
  1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
8.1.      Ettevõte kui vastutav töötleja töötleb kasutajate isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele, Leedu Vabariigi õigusaktidele, ettevõtte Privaatsuspoliitikale ja käesolevatele tingimustele.
8.2.      Ettevõtte eesmärk on tagada isikuandmete töötlemise läbipaistvus ja õiglus, mistõttu on väga oluline, et kasutaja loeks hoolikalt läbi Tingimused ja Privaatsuspoliitika ning oleks veendunud, et kõik Tingimuste ja Privaatsuspoliitikate sätted on arusaadavad ja vastuvõetavad.
8.3.      Kasutajate tagasiside, arvustuste, kommentaaride, hinnangute või muu teabe avaldamisel töötleb ettevõte tagasisidet, kommentaari, arvustust, hinnangut või muud teavet esitanud isikute isikuandmeid (nimi, tagasiside, arvustuse, kommentaari, hinnangu või muu teabe sisu, e-posti aadress ja seadme sõrmejälg), et anda avalikku teavet müügiks pakutavate kaupade ja pakutavate teenuste kvaliteedi kohta.
8.4.      Kasutajad ei ole kohustatud andma tagasisidet, arvustusi, kommentaare, hinnanguid või muud teavet ning see ei takista kasutajat ettevõtte teenuste kasutamisel.
8.5.      Ettevõte töötleb tagasisidet, arvustusi, kommentaare, hinnanguid või muud teavet esitanud kasutajate isikuandmeid nende kasutajate selgesõnalisel nõusolekul tagasiside, kommentaari, arvustuse, hinnangu või muu teabe esitamisel.
8.6.      Ettevõte avaldab tagasisidet, arvustusi, kommentaare, hinnanguid või muud teavet esitanud kasutajate isikuandmeid veebilehel www.k-rauta.ee, mobiilirakenduses, sotsiaalvõrgustikes Facebook, Instagram, uudiskirjades ja võib neid edastada teistele sama kaupa müüvatele ettevõtetele. Lisaks võib ettevõte anda eespool nimetatud isikuandmeid teenusepakkujatele (andmetöötlejatele), kes pakuvad ettevõttele riist- ja tarkvara ning selle hooldust, veebilehe hooldust ja majutamist, andmekeskusi, tagasiside, arvustusi, kommentaaride, hinnangute muu teabe haldamist ja muid teenuseid.
8.7.      Ettevõte töötleb ja avaldab tingimuste punktis 8.3 nimetatud isikuandmeid seni, kuni kaup, mille kohta tagasiside, arvustus, kommentaar, hinnang või muu teave on antud, on turul müügil.
8.8.      Vajaduse korral võib ettevõte töödelda tingimuste punktis 8.3 osutatud isikuandmeid muudel eesmärkidel, kui see on vajalik seaduslikuks tegevuseks, õigusaktide nõuete täitmiseks, nõuete ja kohtuvaidluste eest kaitsmiseks ning ettevõtte õigustatud huvide kaitsmiseks.
8.9.      Kasutajatel, kes on esitanud tagasisidet, arvustusi, kommentaare, hinnanguid või muud teavet, on andmesubjektidena õigus nõuda ettevõttelt juurdepääsu oma isikuandmetele ja nende parandamist või kustutamist või andmete töötlemise piiramist, samuti on neil õigus andmete ülekantavusele; lisaks on kasutajatel õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, kuid nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku alusel toimuva andmetöötluse seaduslikkust kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Juhul kui ettevõte töötleb isikuandmeid õigustatud huvi tõttu, on kasutajal õigus igal ajal esitada vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemisele tema erijuhtumiga seotud põhjustel.
8.10.    Kõikidel juhtudel, kui kasutaja soovib nõusolekut tagasi võtta või muid õigusi kasutada või kui tal on küsimusi isikuandmete töötlemise või õiguste kasutamise kohta, võib ta võtta ühendust ettevõtte andmekaitseametnikuga e-posti aadressil [email protected]. Kui kasutaja ei ole rahul ettevõtte otsusega, mis on tehtud seoses tema kui andmesubjekti õiguste rakendamisega, on kasutajal õigus esitada kaebus Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile aadressil Tatari 39, Tallinn 10134, https://www.aki.ee. Kõigil juhtudel, võtke enne kaebuse esitamist meiega ühendust, et saaksime üheskoos leida sobiva lahenduse.
8.11.    Lisateavet ettevõtte isikuandmete töötlemise kohta leiate ettevõtte privaatsuspoliitikast.
 
 
Käesolevad tingimused kehtivad alates 09. maist 2023.