Liitu SMART NET lojaalsusprogrammiga ja säästa! Liitu

Internetipoe K-rauta.ee kasutuseeskiri

INTERNETIPOE K-RAUTA.EE KASUTAMISE EESKIRI
 
UAB Kesko Senukai Digital soovides teavitada oma kasutajaid, esitab e-kaupluse www.k-rauta.ee kasutamise eeskirja.
 
1. ÜLDSÄTTED
1.1. See eeskiri kehtib, kasutades e-kauplust veebilehel www.k-rauta.ee (edaspidi – Veebileht) (edaspidi – Eeskiri). Veebilehe osad „Privaatsuspoliitika“, ,,Ostueeskiri“ on Eeskirja lahutamatu osa.
1.2. Veebilehte haldab UAB Kesko Senukai Digital, Leedu ettevõte, mis on Leedu Vabariigis nõuetekohaselt registreeritud ja tegutsev, juriidilise isiku registrikood 303686899, aadress: Kareivių g. 11B, Vilnius, LT-09109 (edaspidi – Ettevõte).
1.3. Veebilehe kasutajaks (edaspidi – Kasutaja) loetakse isikut, kes külastab Veebilehte, vaatab kaupu või muud teavet või kasutab Veebilehe teenuseid muul viisil. 
1.4. Veebilehe kasutamine hõlmab kõiki tegevusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaupade vaatamist, igasuguse teabe lugemist, kaupade salvestamist, tellimuste esitamist jne (edaspidi – Teenused).  
1.5. Kasutaja peab Veebilehte kasutades järgima neid Reegleid. 
1.6. Kasutajad, kes ei nõustu vähemalt ühe Eeskirja tingimusega, ei oma õigust kasutada Veebilehel pakutavaid teenuseid.
1.7. Ettevõttel on õigus ühepoolselt muuta osutatavaid teenuseid, esitatavat teavet ja muid tingimusi. Ettevõte teavitab muutunud Eeskirja tingimustest, märkides ära muudetud Eeskirja kehtivuse kuupäeva. Eeskirja ajakohane redaktsioon on alati väljas ka Veebilehel. 
 
2. INTELLEKTUAALSE OMANDIGA SEOTUD ÕIGUSED
2.1. Veebileht on seotud ja seda kaitstakse intellektuaalomandi õiguste, rahvusvaheliste intellektuaalomandi õiguste, lepingute ja kokkulepetega. Ettevõte omab kõiki õigusi veebilehe sisule, sealhulgas ka autoriõigusi, intellektuaalomandile, kaubamärkidele, Ettevõtte gruppi kuuluvate ettevõtete nimedele, ärisaladustele ja (või) omab nende kasutusõigust. Kõigi Veebilehel pakutavate kaupade või teenuste kirjeldused, fotod, kaubanimed, kaubamärgid, kujundused, logod ja muud nimetused või teave on Ettevõtte omand või Ettevõte kasutab seaduslikult kolmandate isikute antud õigusi.
2.2. Samuti omab ja (või) kasutab Ettevõte kolmandate isikute antud õigusi Veebilehel pakutavatele toodetele ja teenustele, mida kaitsevad kaubamärgid või tööstusdisainilahenduste õigused, sealhulgas autoriõigused. Kasutajatele ei anta mingeid kaudseid ega muid litsentseeritud õigusi kasutada Ettevõttele kuuluvaid ja (või) Ettevõttele kolmandate osapoolte loal kasutada antud kaubamärke, disainilahendusi või autoriõigusega kaitstud elemente, samuti sarnaseid elemente, mis kuuluvad ükskõik millisele Veebilehel nimetatud kolmandale isikule.
2.3. Kui see on asjakohane, säilitab Ettevõte või kolmandad isikud omandi- ja autoriõigused Veebilehele ja sellel esitatud teabele, sealhulgas, kuid mitte ainult, piiranguteta Veebilehe sisu esitamisele, kujutistele, graafilistele elementidele, tarkvarale, heli-, video- ja muusikasalvestustele, piltidele, logodele, fotodele.  
2.4. Igasugune kolmandate isikute ja (või) kasutajate teostatud Veebilehe sisu, disaini töötlemine, tõlkimine, kopeerimine, levitamine ja (või) muu kasutamine Ettevõtte eelneva kirjaliku loata ja (või) Eeskirja järgimata on autoriõiguste ja muude õiguste rikkumine, mille eest karistatakse Leedu Vabariigi seaduste alusel.
2.5. Kasutajad ei tohi mingil viisil muuta, taastada, kopeerida, uuesti avaldada, üles laadida, esitada, edastada, müüa, luua tuletisteoseid ega kasutada ega levitada Veebilehte ja (või) selle sisu (sealhulgas Veebilehel olevad eeskirjad ja poliitikad), sealhulgas teksti, kirjeldusi, koode, graafikat, koodi ja (või) tarkvara või ükskõik millist muud sisu. Välja arvatud juhtudel, kui Ettevõte on andnud eelneva kirjaliku nõusoleku ja (või) loa selliste toimingute tegemiseks. 
 
3. ETTEVÕTTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Ettevõte teeb kõik endast oleneva, et tagada Veebilehe korrektne toimimine ning Veebilehe pidev ja tõrgeteta töötamine. 
3.2. Ettevõttel on täielik õigus igal ajal kasutajat teavitamata muuta Veebilehte, selle funktsioone, osutatavaid teenuseid, Veebilehe nime ja (või) internetidomeeni, mille kaudu Veebilehele pääsetakse, Veebilehe mis tahes sisu või selle osa. Kasutaja mõistab ja nõustub, et Ettevõte ei vastuta sellistest ja muudest sarnastest toimingutest Kasutajale tulenevate kahjulike tagajärgede eest.
3.3. Ettevõttel on õigus kaasata Kasutaja eelneva teavitamiseta kolmandaid isikuid ükskõik mis toiminguteks, mis on seotud selle Eeskirjaga, samuti anda kolmandatele isikutele üle kõik sellest Eeskirjast või selle osast tulenevad õigused ja kohustused.
3.4. Ettevõttel on õigus igal ajal ette teatamata lõpetada Veebilehe töö.
3.5. Ettevõttel on õigus igal ajal, ette teatamata lõpetada või piirata kasutaja ligipääsu Veebilehele, kui:
3.5.1. See on kohustuslik Leedu Vabariigi seadustes ja muudes õigusaktides sätestatud juhtudel või täites pädeva riigiasutuse nõudmisi.
3.5.2. See on kohustuslik, et kaitsta Ettevõtte või kolmandate isikute õigusi ja õigustatud huve.
3.5.3. See on vajalik, kuna Kasutaja on teenuste kasutamise ajal ohustanud või võib ohustada Veebilehe teiste kasutajate turvalisust.
3.5.4. See on vajalik, kuna Ettevõte soovib ja (või) peab teostama Veebilehe hooldus- või uuendamistöid.
3.5.5. Veebilehe kasutamisega kahjustab Kasutaja Veebilehte ja (või) Veebilehe mainet.
 
4. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Veebilehe kasutamisel peab Kasutaja järgima ega tohi rikkuda õigusaktides sätestatud nõudeid ning kolmandate isikute õigusi ja õigustatud huve, sealhulgas intellektuaalomandi kaitset, isikuandmete kaitset reguleerivaid, aga ka muid õigusakte.
4.2. Kasutaja ei tohi Veebilehte tadaa viisil, mis võib ohustada Ettevõtte pakutavate teenuste nõuetekohast toimimist, Veebilehe serveri, andmete turvalisust, või piirata Veebilehe võimalust nõuetekohaselt osutada teistele isikutele mis tahes teenuseid. Mitte kasutada pahavara ega muud soovimatut sisu.
4.3. Kasutaja kohustub, ostes kaupu või registreerudes püsikliendiprogrammides, esitama enda kohta õige ja täieliku teabe, sealhulgas oma pärisnime, telefoninumbri, e-posti aadressi ja muu vajaliku teabe.
4.4. Kasutaja peab sisselogimise andmeid säilitama nii, et need ei saaks teatavaks kolmandatele isikutele, välja arvatud isikud, keda on Kasutaja volitanud esindama Kasutajat Veebilehe kasutamisel. Viivitamata teavitama e-posti teel Ettevõtet, kui Kasutaja sisselogimise andmed ja (või) Veebilehe kasutamiseks vajalik salasõna on kadunud või on saanud teatavaks kolmandatele isikutele. 
4.5. Kasutaja mõistab, et kui Kasutaja sisselogimise andmed saavad teatavaks kolmandatele isikutele, võivad sellised kolmandad isikud võtta endale kohustusi, mis muutuvad Kasutajale siduvaks, ning ta kohustub sellised kohustused võtma enda kanda ja neid nõuetekohaselt täitma. Ettevõttel puudub kohustus kontrollida Kasutajate isikusamasust.
4.6. Ettevõte töötleb ja kasutab kasutaja isikuandmeid, juhindudes Leedu Vabariigi õigusaktidest, Ettevõtte Privaatsuspoliitikast. Arvesse võttes seda, et Privaatsuspoliitikasse on märgitud Eeskirja olulised põhimõtted, soovitame Kasutajal need tähelepanelikult läbi lugeda ja veenduda, et kõik Privaatsuspoliitika põhimõtted on talle arusaadavad ja vastuvõetavad.
4.7. Kasutaja, kes märkab Veebilehe ebakorrektset toimimist ja (või) Veebilehe töö katkestusi, peab sellest viivitamatult informeerima Ettevõtet.
 
5. VASTUTUSE PIIRAMINE
5.1. Ettevõte ei vastuta Kasutaja arvutitarkvara või arvutiseadmete tehniliste, turva- ega muude tõrgete eest, mis võivad olla põhjustatud Veebilehe kasutamisest (küpsised, viirused jne). 
5.2. Igasugune Veebilehe kaudu allalaaditav või muul viisil saadav sisu laaditakse alla Kasutaja enda vastutusel ning Kasutaja arvutisüsteemile või seadmele põhjustatud kahju või sellise allalaadimise või teenuste kasutamise tagajärjel kadunud andmete eest vastutavad Kasutajad ise.
5.3. Välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel, ei vastuta Ettevõte mingil moel kahju, sealhulgas kaudse kahju või kasumi, sissetuleku ja muu saamata jäämise eest, mis tekib seoses Veebilehe kasutamisega, või sellest, et Kasutaja usaldas Veebilehe või Veebilehe kaudu saadud teavet.
5.4. Ettevõte ei vastuta kolmandate isikute, sealhulgas, kuid mitte ainult, interneti, mobiilside pakkujate, e-posti teenuse pakkuja süül Kasutajale osutamata või õigeaegselt osutamata jäetud teenuste eest.
5.5. Kasutaja vastutab sisselogimise andmete nõuetekohase kasutamise ja säilitamise eest. Ettevõte ei vastuta kahju eest, mis võib Kasutajale tekkida, kui seda teavet kasutavad kolmandad isikud.
5.6. Sellel veebilehel võib olla linke kolmandate poolte veebilehtedele, mis ei kuulu Ettevõttele või Ettevõtte gruppi kuuluvatele ettevõtetele. Lingid on avaldatud klientide mugavuse huvides ja Ettevõttel puudub kontroll lingitud veebilehtede üle, Ettevõte ei hinda nende veebilehtede sisu ega võta vastutust nendes sisalduva teabe, selliste veebilehtede kasutamise ega sellistele veebilehtedele juurdepääsu eest.
 
6. KOHALDATAV ÕIGUS
6.1. Veebilehe tegevust reguleerivad Leedu Vabariigi õigusaktid. Veebilehe kasutamisest tulenevad või sellega seotud vaidlused lahendatakse Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras läbirääkimiste teel ja kokkuleppe mittesaavutamisel Leedu Vabariigi seadustes sätestatud korras kohtus.
6.2. Lisaks käesolevale Eeskirjale kehtivad Kasutaja ja Veebilehe suhete reguleerimiseks Leedu Vabariigi õigusaktide sätted, eritingimused ja -reeglid, samuti välja kujunenud hea äritava.
6.3. Kui mõni selle Eeskirja säte on vastuolus seadustega või muutub mingil põhjusel osaliselt või täielikult kehtetuks, ei muuda see kehtetuks Eeskirja ülejäänud sätteid.
6.4. Kasutaja peab kirjaliku taotluse ja (või) kaebuse Veebilehe tegevuse ja teenuste kohta esmalt esitama Ettevõttele. Taotlused ja (või) kaebused palume saata e-posti aadressil [email protected], märkides oma nime, e-posti aadressi, samuti kirjeldades Veebilehe talitlushäireid, tõrkeid, vigu ja (või) muud sellist ning märkides nende kuupäeva (kellaaja) ja kestuse, kui võimalik. 


See Eeskiri kehtib alates 01.09.2022.