Kesko Senukai Estonia privaatsuspoliitika

Kesko Senukai Estonia privaatsuspoliitika


Isikuandmete töötlemine, intellektuaalne omand, videovalve, küpsised ja tehniline teave.

Käesolevad isikuandmete töötlemise (edaspidi Privaatsuspoliitika) tingimused kehtivad isikutele, kes külastavad  AS Kesko Senukai Estonia (edaspidi K-rauta) kauplusi ja territooriume, tellivad pakutavaid remondi või muid teenuseid ja liituvad lojaalsusprogrammiga Lemmik.

Privaatsuspoliitika  on saadaval K-rauta kaupluste infolaudades ja kodulehel www.k-rauta.ee.

Territooriumile, kauplusse ja/või veebilehele sisenemisega kinnitab klient oma nõustumist Privaatsuspoliitikaga.

K-rauta jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. K-rauta tagab, et sõltumata mistahes muudatustest, on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse alati tagatud. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks.


Isikuandmete kaitse ja töötlemine

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on AS Kesko Senukai Estonia, registrikood 10026621, aadress Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312, e-post: [email protected]

Meie klientide isikuandmete kaitse on K-rautale tähtis. Kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist. Isikuandmeid kogutakse kliendisuhte alguses ja jooksul, kaupade ja teenuste ostmisel ning veebilehe külastamisel. 

Isikuandmeid töödeldakse alljärgnevatel eesmärkidel:

  • kliendisuhete haldamine ja hoidmine, sh  lepingute sõlmimine ja täitmine;
  • kliendi küsimustele vastamine, pretensioonide lahendamine;
  • klienditeeninduse kvaliteedi tõstmine;
  • toodete ja teenuste pakkumine, nende arendamine, sh otseturundus;
  • veebilehe kasutamine ja täiustamine;
  • tarbijamängude ja küsitluste (rahuolu uuringute) läbiviimine;
  • isikute ja vara kaitse;
  • õigustatud huvi;
  • seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Töödeldavad isikuandmed on:

- isikukood ja nimi;
- elukoht või tegevuskoht;
- telefoninumber ja  e-maili aadress;
- info sooritatud ostude, tellitud teenuste ja sõlmitud lepingute kohta;
- info kliendi viibimise kohta K-rauta kauplustes ja territooriumil;
- info edastatud avalduste ja pretensioonide kohta.
 
K-rauta töötleb üksnes minimaalselt vajalikus mahus isikuandmeid.

K-rauta edastab  turundusteateid ja teostab isiku profileerimist üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.
Üksnes määratud töötajatel on juurdepääs kogutud isikuandmete andmebaasile. Andmebaasi kasutajad on läbinud vajaliku juhendamise andmebaasi kasutamiseks.

K-rauta edastab isikuandmeid:

- samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele;
- kohtutele, kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõude ettevõtetele;
- järelevalve- ja uurimisasutustele kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigusi;
- K-rauta koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (vaid juhul, kui klient on andnud nõusoleku otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste saamiseks);
- transpordi- ja remonditeenust pakkuvatele ettevõtetele (koostööpartneritele), kui see on vajalik kliendi sooritatud ostu kohaletoimetamiseks või tellitud teenuse kliendi juures teostamiseks;
- koostööpartneritele, kes osutavad K-rautale teenuseid tavapärase majandustegevuse raames (IT-, finants-; analüüsi- jm teenused) õigustatud huvi alusel.

K-rauta järgib isikuandmete edastamisel minimaalsuse põhimõtet ja tagab, et kõigi koostööpartnerid, kellele isikuandmeid edastatakse, kohustavad isikuandmeid konfidentsiaalsena hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduse nõuetele.


Kliendil on õigus:

- tutvuda tema kohta kogutud andmetega;
- nõuda ebaõigete andmete parandamist; 
- nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist;
- teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada [email protected]
Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega K-rauta isikuandmete kaitse spetsialisti, Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.


Profileerimine (lojaalsusprogrammiga liitunud klientide korral)

Isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid kasutatakse profiilianalüüsi teostamiseks vaid juhul, kui selleks on eelnev nõusolek saadud. Profileerimise eesmärgiks on paremini mõista kliendi ootusi ja teha personaalseid pakkumisi. Profileerimise tulemuste baasil ei tehta kliendi suhtes muid otsuseid.


Intellektuaalne omand

K-rauta  kaupluste kujundus ja veebilehe sisu (sh kuid mitte ainult kõik väljapanekud, pildid ja tekstid) kuulub K-rautale ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui kasutustingimustes või veebilehtedel on kindlaks määratud teisiti.

K-rauta veebilehe sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt, on keelatud ilma K-rauta eelneva kirjaliku nõusolekuta. K-rauta logo ning muude graafiliste kujutiste kasutmise ainuõigus on K-rautal ja temaga ühte gruppi kuuluvatel äriühingutel (sh juhul kui need ei ole registreeritud kaubamärgid).


Välised lingid

K-rauta veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu K-rautale. K-rauta ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest.


Salvestuskaamerad

Kauplustes ja territooriumil on isikute ja vara kaitse eesmärgil paigaldatud videovalve kaamerad. Videovalvega kaetud alad on märgistatud vastavate siltidega. Videovalve teostamise käigus kogutud isikuandmete vastutav töötleja on: 

AS Kesko Senukai Estonia

Registrikood 10026621

Aadress Pärnu mnt 120c, Tallinn

Tel 625 7401

Videovalvega salvestatakse Teie ja/või Teie sõiduki kujutis, ja tegevus, mis on nähtavad videovalvega alas. 

Videovalvega on vajalik, kuna AS-l Kesko Senukai Estonia on õigustatud huvi kaitsta ettevõtte omandit ja vara ning tagada ettevõtte klientide ja töötajate eluliste huvide, sealhulgas elu ja tervise, kaitse. Eelnimetatud isikuandmeid töödeldakse selleks, et ennetada ning märgata süütegusid ning uurida ja lahendada potentsiaalseid või juba toime pandud süütegusid ning tagamaks ettevõtte vara, töötatajate ja klientide turvalisus K-rauta kauplustes ja territooriumil. Samuti võime töödelda Teie isikuandmeid meie kaupluste, territooriumi ja parkla seisukorra jälgimiseks parima teeninduse tagamiseks ning kindlustusjuhtumite uurimiseks ja lahendamiseks. 

AS-l Kesko Senukai Estonia on õigus edastada videovalve teostamise käigus kogutud isikuandmeid videovalve korraldamisega tegelevatele teenusepakkujatele, teistele samasse gruppi kuuluvatele ettevõtetele, kindlustusjuhtumite korral kindlusettevõttele ning tuvastatud või potentsiaalsete õigusrikkumise korral õiguskaitseorganitele ja muudele pädevatele järelvalveorganitele. 

Videovalve käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni 6 kuud, v.a. kui pikem säilitamise vajadus tuleneb algatatud õigusalasest menetlusest. 

Videosalvestistele on juurdepääs vaid piiratud arvul isikutel ja seoses tööülesannetega.

Videovalvega kogutakse isikuandmeid automaatselt. Meie eesmärgiks ei ole Teid tuvastada, kui see pole vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks.

Videosalvestiste kasutamisel muul eesmärgil anonümiseeritakse salvestisele jäänud isikud (näo kujutise katmine).

Teil on õigus nõuda juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele, nõuda nende parandamist või kustutamist Teie isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide Teie isikuandmete töötlemisele.

Videovalve olemuse tõttu ei pruugi kõigi eelnimetatud õiguste kasutamine olla alati võimalik.


Küpsised

K-rauta kasutab oma veebilehel ajutisi küpsiseid.

Küpsised on väikesed failid, mis teisaldatakse kasutaja arvutisse ja mida veebiteenuse osutamisel kasutatakse sessioonide säilitamiseks. Nende eesmärk on mäletada ning abistada veebilehe kasutajat.

Küpsised sisaldavad informatsiooni, mis ei ole personaalselt identifitseeritav. Neid kasutatakse näiteks ostja määratud valikute salvestamiseks, statistika koostamiseks ning tuvastamaks, kuidas külastajad veebilehte kasutavad. See info võimaldab arendada veebikeskkonda veelgi kasutajasõbralikumaks.

K-rauta veebilehel kasutatavad küpsised ei võimalda juurdepääsu kasutaja arvuti kõvakettal olevale informatsioonile. Kasutajad võivad oma brauserid seadistada selliselt, et need keelduvad küpsiste vastuvõtmisest, kuid see võib põhjustada tõrkeid veebilehtedel.


Tehniline teave veebilehe kasutajale

Veebilehe teenust saab kasutada kõigi enamlevinud operatsioonisüsteemide ja brauseritega. Veebilehti on katsetatud Internet Explorer, Firefox, Safari ja uuemate brauseri versioonidega. Selleks, et veebilehe kõik funktsioonid töötaksid, palun kontrollige, et Java oleks Teie brauseris lubatud. 

Soovitame, et minimaalne resolutsioon oleks 1024 x 768.
 

Vaide esitamine

Juhul kui Te leiate, et  isikuandmete töötlemisel on rikutud Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda kaebusega kas AS-i Kesko Senukai Estonia andmekaitsespetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Isikuandmete töötlemine Lemmikprogrammi raames (privaatsuspoliitika)

 
1. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel isikut saab tuvastada. K-rauta töötleb isikuandmeid üksnes kooskõlas õigusaktide ja ettevõtte siseste juhenditega. Isikuandmeid töödeldakse vaid minimaalselt vajalikus mahus ja neid kogutakse kliendisuhte alguses ja jooksul, kaupade ja teenuste ostmisel ning kodulehe külastamisel.

Kliendil on kohustus esitada K-rautale isikuandmed, mis on taotluses märgitud tärniga. Vastasel juhul ei saa kahjuks klient Lemmikprogrammiga ühineda.

2. K-rauta jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. K-rauta tagab, et sõltumata muudatustest, on isikuandmed nõuetekohaselt kaitstud. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati saadaval kodulehel https://www.k-rauta.ee/kp/kesko-senukai-estonia-privaatsuspoliitika/5q ja kauplustes.

3.  Töödeldavad isikuandmed on:

    - Kliendi poolt taotluses esitatud andmed, isikukood ja nimi, vanus ja sugu, elu- või tegevuskoht

    - telefoninumber ja  e-maili aadress

    - ostude ja tellimuste ajalugu, sõlmitud lepingud,kasutatud soodustused

    - info  kliendi edastatud avalduste ja pretensioonide kohta ning vastused neile.

4. Lemmikprogrammis kogutud isikuandmeid töödeldakse järgmistel alustel ja eesmärkidel:

 4.1. Lepinguliste kohustuste täitmiseks:

   • kliendisuhete haldamine ja hoidmine, sh lepingute sõlmimine, kliendiandmete uuendamine ja parandamine, kliendi küsimustele vastamine, pretensioonide lahendamine.

4.2. Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks (oma õiguste kaitseks, õigusorganite nõudel).,

4.3. Nõusoleku alusel:

    • toodete ja teenuste pakkumine, nende arendamine, sh otseturundus ja profiilianalüüs

    • veebilehe kasutamine ja täiustamine

    • küsitluste ja rahuolu uuringute läbiviimine.

K-rauta teostab otsetutundust, isiku profileerimist ja küsib tagasisidet üksnes juhul, kui klient on selleks nõusoleku andnud.

Otseturunduse raames saadab K-rauta uudiskirju,  teateid soodus- ja eripakkumiste, käimasolevate tarbijamängude, kampaaniate jmt kohta e-maili ja/või telefoni teel.

Profileerimine  tähendab, et isikuandmeid, ostuandmeid ja ostude sooritamisel kogutud andmeid  kasutatakse kliendi profiili  loomiseks. Profileerimisel püütakse  prognoosida ostusoove ning -harjumusi, et teha personaalseid pakkumisi (ja pakkuda ka muid eeliseid), mis vastaksid enim kliendi huvidele ja ootustele. Selleks analüüsitakse   tema eelistusi ja ostukäitumist, esitatud isikuandmeid, ostutehinguid (ostu sooritamise aeg ja koht, ostetud tooted ja teenused jms), kasutatud soodustusi jmt.

Profileerimise eesmärgiks on paremini mõista kliendi ootusi ja teha täpsemaid personaalseid pakkumisi. Profileerimise baasil ei tehta kliendi suhtes muid otsuseid. 

Enne profileerimise alustamiset teostab K-rauta mõjuanalüüsi ja teavitab kliente täpsemalt, mis andmeid analüüsitakse , kuidas ja milleks profileerimisel  saadud infot kasutatakse.

Kliendid, kes ei ole profileerimiseks nõusolekut andnud, saavad kasutada muid Lemmikprogrammi soodustusi, eelkõige  igakuiseid sooduspakkumisi kauplustes.

Tagasiside küsimine. K-rauta võib küsida kliendilt tagasisidet (arvamust) kaupade ja teenuste kohta, mida klient on tarbinud kaupluses või tellinud kodulehelt või soovib tarbida ja klienditeeninduse kohta üldisemalt.

   4.4.  Õigustatud huvi alusel:

-       tarbijamängude läbiviimine
-       klienditeeninduse kvaliteedi tõstmine.

5. K-rauta edastab isikuandmeid:

    - kontserni kuuluvatele ettevõtetele (Kesko Senukai Digital UAB, Kesko Senukai Lithuania UAB jne);

    -  kohtule, kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele;

    - järelevalveasutustele ja võigusorganitele;

    -koostööpartneritele turundusteadete edastamiseks (vaid kliendi vastava  nõusoleku korral);

    -  koostööpartneritele, kes osutavad transpordi- ja remonditeenuseid, kui see on vajalik sooritatud ostu kohale toimetamiseks või tellitud teenuse kliendi juures teostamiseks;

    - koostööpartneritele, kes osutavad K-rautale teenuseid tavapärase majandustegevuse raames (IT-, finants-; analüüsi-; konsultatsiooni jm teenused) õigustatud huvi alusel.

6. K-rauta tagab, et kõik koostööpartnerid kohustuvad hoidma isikuandmeid konfidentsiaalsena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduse nõuetele.

7. Kliendil on õigus:

    - tutvuda enda kohta kogutud ja töödeldud andmetega,

    - nõuda ebaõigete andmete parandamist või kustutamist, 

    - nõuda enda isikuandmete töötlemise piiramist, lõpetamist, sh antud nõusolekud tagasi võtta;

    - taodelda andmete ülekandmist.

Taotlus eeltoodud õiguste rakendamiseks tuleb esitada e-mailile [email protected] või kaupluses kohapeal.

8. K-rauta ei edasta isikuandmeid kolmandatesse riikidesse ja rahvusvahelistele organisatsioonidele.

10. K-rauta säilitab Teie isikuandmeid:

- 1a.  saadetud otseturunduspakkumised

- 7-aastat raamatupidamisandmed

- 3 aastat (arvates progammist väljumisest või välja arvamisest) – muud kogutud isikuandmed.

11. Isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise tuvastamisel või selle kahtluse korral on Teil õigus pöörduda avaldusega K-rauta andmekaitsespetsialisti poole [email protected] või Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtusse.

v1.3 
01.02.2019