Liitu SMART NET lojaalsusprogrammiga ja säästa! Liitu

Kesko Senukai Estonia privaatsuspoliitika

AS Kesko Senukai Estonia 

Privaatsuspoliitika
 
Käesolev isikuandmete töötlemise reeglistik (edaspidi privaatsuspoliitika) kehtib isikuandmete töötlemisel AS Kesko Senukai Estonia (registrikood 10026621, aadress Pärnu mnt 102c, 11312 Tallinn, telefon 625 7501, e-post [email protected]) (vastutav töötleja) ja äriühingu volitatud isikute poolt. Privaatsuspoliitika kehtib ka äriühingutele, kes töötlevad isikuandmeid AS Kesko Senukai Estonia nimel.
 
Privaatsuspoliitika sisaldab Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses nr 679/2016 (GDPR) ettenähtud teavet ning kirjeldab isikuandmete töötlemise praktikat ja eesmärke AS-s Kesko Senukai Estonia. Dokumendis on selgitatud, kuidas teostada andmesubjektide õigusi. 
 
Privaatsuspoliitika kehtib ka selliste isikuandmete töötlemisel, mida võime koguda klientide, tarnijate, teenusepakkujate, äripartnerite, allhankijate ja nende esindajate kohta. 
 
Privaatsuspoliitika eesmärk on aidata meil muuta isikuandmete töötlemine seaduslikuks, õiglaseks, läbipaistvaks, turvaliseks ja täpseks ning tagada nende andmete töötlemine ainult ettenähtud eesmärkidel. Kui ei ole märgitud teisiti, kasutatakse privaatsuspoliitikas termineid ja definitsioone nagu GDPR-i artiklis 4.
 
Juhime tähelepanu, et e-poe (krauta.ee) ja meie kliendiprogrammi LEMMIK kohta kehtib eraldi privaatsuspoliitika.
 
1.     Milliseid isikuandmeid me töötleme?
 
LEPINGUTEGA SEOTUD ANDMED
Teenuste, nagu sisekujundus, transport, tööriistade rent, individuaalsed eritellimused (nt kardinate või vaipade korrigeerimine), osutamisel peame lepingu sõlmimiseks või ostude veoks/paigaldamiseks töötlema kliendi andmeid nagu  ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress, kontaktid, pangakonto ja muud pangaandmed, arved, tellimused, ostuajalugu, tarne-/paigaldusaadress  ning kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks muu vajalik teave. Kauba tarnimisel ja paigaldamisel töötleme andmeid nagu kauba tarneaadress, saaja nimi ja tuvastus. Kui olete tooteid ostnud, kasutatakse raamatupidamises arve koostamisel ja maksude deklareerimisel teie ees- ja perekonnanime, tuvastusandmeid, aadressi, telefoninumbrit, tehingu- ja ostuandmeid, käibemaksu summat ning pangakonto andmeid.
 
Me võime töödelda teie ees- ja perekonnanime, isiku tuvastamise andmeid, aadressi, telefoninumbrit, teavet ostetud toote kohta, ostuandmeid, teile müügijärgsete teeninduse osutamiseks (sh defektse toote remonditeenus, vajalike osade, liideste tellimine, hooldusteenus).
 
Kui otsustate ostetud toote tagastada, palume täita taotlus, esitades ees- ja perekonnanime, identimise andmed, aadress, e-post, telefoninumber, ostetud toode ja muud ostuandmed. Töötleme neid andmeid toodete tagastuse teostamiseks.
 
Kui teil on AS Kesko Senukai Estonia ees võlg, on töödeldavad isikuandmeid ees- ja perekonnanimi, isikukood, isiku tuvastamise andmed, aadress, kontaktandmed ning  võlgnevusega seotud andmed. Need isikuandmed võidakse edastada kolmandatele pooltele, nagu kohtud, kohtutäiturid, kohtueelsed vaidlusi lahendavad komisjonid ja kindlustusettevõtted, kuid ainult seadusega ettenähtud juhtudel ja ulatuses.
 
ISIKU TUVASTAMINE JA KONTAKTANDMED
Isikuandmeid töödeldakse kassas ostude eest tasumisel.
 
Kindlustusjuhtumite (nt liiklusõnnetus) korral töötleme  juhtumiga seoses järgmisi andmeid: isiku ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed, foto, videosalvestis, õnnetusega seotud teave ja sõiduk, tekitatud kahju ja muud teave, mis on vajalik õnnetuse vormistamiseks ja kindlustushüvitise saamiseks, sh hüvitist taotleva isiku esitatud fotod ja videosalvestised, makse tegemiseks ja seotud maksude deklareerimiseks vajalikud andmed. Eeltoodud  teabe edastame vajadusel kindlustusettevõttele hüvitise saamiseks.
 
KINKEKAARDID
Vajadusel töötleme kontaktandmeid ja kinkekaardi numbrit, et saaksite kätte kinkekaarte ning pikendada nende kehtivusaega, samuti kliendi teavitamiseks.
 
TOOTE KVALITEET JA KAEBUSED
Töötleme isiku ees- ja perekonnanime, muid identimise andmeid, aadressi, sihtnumbrit, kontaktandmeid ja kaebuse sisu juhtudel, kui klient esitab kaebuse seoses toote kvaliteeti puudutavate kaebuse. Neid andmeid töötleme oma teenuste kvaliteedi tagamiseks ja esitatud  kaebuse lahendamiseks
 
Muude kliendikaebuste korral töötleme kaebuse lahendamiseks selle sisu ning kaebuse esitanud isiku identimise ja kontaktandmeid.
 
PÜSIKLIENDIPROGRAMMI LIIKMETE ANDMED, KLIENDIÜRITUSED JA TURUNDUS
Andmeid kliendi ostu kohta kasutatakse püsikliendiprogrammi kehtivate allahindluste välja selgitamiseks. Nende andmete kasutamist on täpsemalt käsitletud püsikliendiprogrammi privaatsustingimustes.
 
Võime töödelda isikuandmeid, kui klient soovib osaleda korraldavatel sündmustel (eriüritused, auhinnamängud jmt), nagu nimi, identimise andmed, aadress, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, auhinna summa, maksudeklaratsiooni esitamiseks vajalikud andmed.
Otseturunduse, eri- ja isiklike pakkumiste esitamise ning profiili koostamise eesmärgil on töödeldavateks andmeteks ees- ja perekonnanimi,  identimise andmed, sugu, aadress, e-post telefon, sünniaeg, püsikliendikaardi number, kontaktandmed ning ostude ja huvidega seotud andmeid.
 
MEIEGA SUHTLEMINE
Kui suhtlete meiega, võime kommunikatsiooni salvestada ja töödelda. Klienditeenindusse tehtud kõnesid võidakse jälgida või salvestada meie teeninduse hindamiseks ja parandamiseks, sh järgmistel puhkudel:
 
·       kui helistate  üldtelefonil ja nõustute osalema meie küsitluses. Sellisel juhul palutakse vastata küsimustele, vajutades oma telefoni vastavatele nuppudele. Säilitame ainult antud hinnangute koondandmeid ilma teabe või isikuandmeteta (anonüümsed andmed);
 
·       kui tellite teenuse, täites selleks teenuse tellimise vormi ja märgite sellel vormil või osutate muul viisil, et nõustute oma identimise ja kontaktandmete töötlemisega teenuste kvaliteedi tagamiseks, võime teile helistada ja küsida teilt teavet teenuse kvaliteedi kohta (tööaeg, kvaliteet, abivalmidus). Telefonikõne alguses teavitatakse teid kõne salvestamisest ja kui te sellega ei nõustu, siis küsitlust ei toimu. Teie poolt teenuse kvaliteedi kohta antud tagasiside andmeid hoitakse teie isiku tuvastamist mittevõimaldavas vormis.
 
Oma klienditeeninduse hindamiseks ja parandamiseks võime töödelda teie ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-posti aadressi, vanust, sugu, kliendikaardi numbrit, ostu andmeid, teie hinnanguid, tagasisidet, kõnede salvestisi, kõnede sisu ja teemat, tagasisidet ning muud seotud andmeid (kuupäev, aeg, kestus, telefoninumber jms). Salvestame teie kõned teie nõusolekul ning kui te sellega ei nõustu, võite võtta meiega ühendust e-posti teel või tulla ise kohale.
 
KODULEHE KÜLASTAMINE
Kogume isikuandmeid meie veebisaidi küpsiste abil. Palun pidage meeles, et teie e-poele (www.k-rauta.ee) kehtib eraldi privaatsuspoliitika.
 
VIDEOVALVE
Kasutame oma hoonetes ja asukohtades videovalve kaameraid. Sellise isikuandmete töötlemise eesmärk on tagada meie tegevuse ja klientide, töötajate ning vara turvalisus ja ohutus, vältida seaduserikkumist ja välja selgitada rikkumise toime pannud isikud. Kaamerad on paigaldatud nii siseruumidesse kui välisalale. Kaameratega salvestatakse toimuvat, salvestisi võidakse kasutada uurimistoimingutes ja juhtumite kontrollimisel. Kaamerate  olemasolul on väljas teavitavad sildid.
 
TÖÖLE KANDIDEERIJATE ANDMED
Töötleme töötajate värbamisel avaldusel esitatud andmeid (sh teie ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, telefoninumber, e-post, elukoht, haridus, töökogemus, juhiloa olemasolu, soovitud ametikoht ja palgasoov, soovitajad) ja protsessis kogutud andmeid (testide tulemused, kandideerijale antud hinnangud, kvalifikatsioon, kutsealased oskused, isikuomadused) vaid teie nõusolekul. Kandideerijad ei pea esitama andmeid, mida pole avaldusel nõutud. Kandideerida ei saa nõustumiseta andmete töötlemiseks.
 
ALAEALISTE ANDMED
Me ei paku oma e-poe ega püsikliendiprogrammi teenuseid noortele, kel vanus alla 14 eluaasta.
 
2.     Isikuandmete töötlemise õiguslik alus
 
LEPING
Üldjuhul töödeldakse kliendi tuvastamist võimaldavaid andmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg) meie põhiteenuste pakkumiseks. Kui ostate kaupa ja teenuseid meie tingimustel, loeme seda seaduslikuks lepinguks ning selle täitmiseks on meil vaja andmeid, mis võimaldavad meil seda tehingut töödelda ja teostada.
 
Hoiame teie lepinguga seotud isikuandmeid lepingusuhte ajal ja mõni aeg pärast lepingu kehtivusaja möödumist oma õiguste ja õigustatud huvide kaitseks ja õigusnõuete vastu. Töötleme teie võlgadega seotud isikuandmeid võlgade haldamise ja sissenõudmise eesmärgil.
 
SEADUSEST TULENEVAD KOHUSTUSED
Seadusest tulenevate kohustuste täitmisel on ostu- ja tehinguandmed vajalikud meie raamatupidamise korraldamiseks, müügijärgse garantii pakkumiseks, arvestuse ja auditite korraldamiseks, maksudeklaratsiooni täitmiseks, äritegevuse korraldamiseks.
 
NÕUSOLEK
Koostame klientide profiili ja võtame ühendust otseturunduse pakkumiste tegemiseks klientidega, kes on andnud oma nõusoleku turundusteadete saamiseks.
Töötleme teie andmeid teie nõusolekul meie püsikliendiprogrammi ja profiili koostamise eesmärgil. Salvestame klientide telefonikõned ainult nende nõusolekul.
 
ÕIGUSTATUD HUVI
Peame  isikuandmete töötlemist oma õigustatud huviks järgmistel juhtudel:
 • Klientide, tarnijate,  ja muude äripartnerite esindajate isikuandmed
 • Jälgimiskaamerate kasutamine turvalisuse tagamise eesmärgil
 
3.     Isikuandmete säilitamise aeg
 
Säilitame isikuandmeid ainult niikaua, kui see on nende töötlemise eesmärgil vajalik või nõutav. Võite igal ajal esitada päringu andmete säilitamise tingimuste kohta.
 
Üldjuhul säilitame kliendiandmeid kliendilepingu kehtivuse ajal ja lisaks seadusega kehtestatud aja peale lepingu lõppemist (mis on eeldatavalt  7 aastat). 
 
Teatud  juhtudel oleme kohustatud hoidma isikuandmeid ja salvestisi teie õiguste ja huvide asjakohase kaitse tagamiseks. Ostu- ja arveldusandmeid säilitatakse 7 aastat.
 
Hoiame teatavaid andmeid selleks, et kaitsta oma õigustatud huve ja õigusi ning ennast õigusnõuete eest. Müügijärgse toote hoolduse andmeid, auhindade jagamise ja vastuvõtmise andmeid ja kliendi krediidiandmeid säilitatakse 7 aastat.
 
Tööle kandideerijate andmeid säilitatakse kuni 1 aasta ametikohale kandideerimise lõpust.
 
Muudel juhtudel oleme määranud säilitusajad kooskõlas meie turva- ja haldusnõuetega. Näiteks säilitatakse turvakaamerate salvestisi maksimaalselt 6 kuud salvestamise päevast. Kliendi tagasiside andmed kustutatakse 1 kuu möödumisel nende saamisest.
 
Kindlustusjuhtumitega seotud andmeid säilitatakse 3 aastat.
Isikuandmete töötlemise kohta esitatud andmesubjektide  taotlusi ja vastuseid säilitatakse 2 aastat.
 
Tellimuskeskuses esitatud ja vormistatud ostutellimuste andmeid säilitame järgnevalt:
 
- Kõnede salvestuse andmed 2 kuud
- Lemmikkaart.ee ostukorvis vormistatud ostuankeedi andmed- 6 kuud.
 
4.     Teie õigused
 
Andmesubjektina saate teostada oma õigusi kaupluses, esitades oma isikut tõendava dokumendi või saates digitaalselt allkirjastatud taotluse e-postile [email protected]
Palun arvestage, et meil on õigus  isiku tuvastamiseks  vajadusel küsida lisateavet.
Soovi korral esitame teile kinnituse meie tegevuste kohta (näiteks andmete kustutamise kinnitus), anname  koos põhjusega teada, kui  ei saa konkreetset taotlust täita.
 
Jätame endale õiguse mitte vastata taotlustele, mis on ebamõistlikult korduvad, üleliigsed või ilmselgelt põhjendamatud või võtta selliste taotluste täitmise eest mõistlikku tasu.
 
NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMISE ÕIGUS
Klient võib igal ajal tasuta tagasi võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku, mis ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust. Pärast nõusoleku tagasivõtmist peatuvad nõusoleku alusel teostatavad tegevused ja teenused.
 
JUURDEPÄÄSUÕIGUS
Kui taotlete juurdepääsu oma andmetele, anname teile teada, kas töötleme teie isikuandmeid või mitte. Taotluse korral esitame teile koopia töödeldavatest ja kogutud isikuandmetest.
 
ANDMETE PARANDAMISE ÕIGUS
Teil on õigus täiendada mittetäielikke/vigaseid isikuandmeid, sh nõuda parandamist (näiteks kontaktandmete või  nime muutus). Muudame need andmed teie taotluse alusel.
 
ANDMETE KUSTUTAMISE ÕIGUS
Teil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist meie andmebaasist. Teie andmed kustutatakse, kui nende töötlemiseks puudub õiguslik (seaduslik) alus.
 
ANDMETE TÖÖTLEMISE PIIRAMISE ÕIGUS
Teil on õigus piirata oma isikuandmete töötlemist, kui olete vaidlustanud töödeldavate andmete õigsuse või seaduslikkuse või kui olete palunud säilitada andmeid, mida me  enam ei töötle õigustatud huvi alusel. 
 
ANDMETE ÜLEKANDMISE ÕIGUS
Teil on õigus saada andmeid masinloetavas vormis ja kanda andmeid üle ühest süsteemist teise, kui töötlemine toimub nõusoleku või lepingu alusel.
 
VASTUVÄIDETE ESITAMISE ÕIGUS
Töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvi alusel osana oma äritegevusest. Andmete töötlemisel oleme teinud järelduse, et seesugune töötlemine ei riku teie isikuandmete kaitset. Teil on õigus esitada vastuväide oma isikuandmete seesuguse töötlemise suhtes.
 
KAEBUSE VÕI PÄRINGU ESITAMISE ÕIGUS
Kui arvate, et teie isikuandmeid ei töödelda nõuete kohaselt, võite esitada järelpärimise meie andmekaitsespetsialistile [email protected] või kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).
 
 
5.     Teie isikuandmete jagamine
 
MUUD KESKO ETTEVÕTTED
AS Kesko Senukai Estonia on seotud teiste Kesko Senukai kontserni ettevõtetega. Kõiki neid ettevõtteid kutsutakse Kesko ettevõteteks. AS Kesko Senukai Estonia jagab isikuandmeid teiste kontserni ettevõtetega ärijuhtimise eesmärgil.
 
TARNIJAD, TEENSEPAKKUJAD, ÄRIPARTNERID JA ALLHANKIJAD
AS Kesko Senukai Estonia teeb koostööd paljude partneritega, sh tarnijad, teenusepakkujad, allhankijad. Need ettevõtted võivad muutuda, kuid nende hulka kuuluvad:
 
 • transpordiettevõtted, kes aitavad kaupa kohale toimetada;
 • meedia- ja suhtekorraldusettevõtted, kes aitavad teha turundusanalüüsi ja levitada pakkumisi;
 • ettevõtted, kes aitavad tagasisidet koguda ja/või vastavad teie kõnedele;
 • frantsiisiettevõtted, kes aitavad püsikliendiprogramme ellu viia;
 • ettevõtted, kes pakuvad IT-lahendusi ja -teenuseid või sellealast tuge;
 • ettevõtted, kes aitavad tagada või toetavad turvalisust;
 • juristid ja spetsialistid, kes osutavad meile õigusteenuseid;
 • turvaettevõtted, sh video ja skaneerimise süsteemi hooldusteenuseid;
 • kindlustusettevõtted, kes käsitlevad  krediidi kasutamist  ja õnnetusjuhtumeid;
 • kohtueelse uurimise asutused, õigusnõustajad ja kohtud õigusrikkumise korral;
 • maksuhaldurid seoses maksu- ja võitude deklareerimisega;
 • alltöövõtjad, kes paigaldavad, remondivad ja teostavad  lisateenuseid seoses ostetud tootega;
 • auditeerimise ettevõtted;
 • pangad ja muud krediidiasutused seoses maksete ja laenudega (sh krediiditaotlused).
 
 
Jagame teie isikuandmeid partneritega ainult siis, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, seaduses kehtestatud kohustuse täitmiseks, lähtuvalt meie õigustatud huvist või kui olete andnud selgesõnalise nõusoleku oma andmete jagamiseks. Isikuandmete saajatel on kohustus tagada, et nad täidavad käesolevat privaatsuspoliitikat.
 
AMETIASUTUSED
Meid võidakse paluda jagada teie andmeid ametiasutustega. See kohustus tuleneb seadusandlusest (näiteks toll või maksud). Kui olete esitanud ametiasutustele kaebuse oma isikuandmete töötlemise või kliendikogemuse kohta, teeme teie asjaomase kaebuse või menetlusega seotud isikuandmed nendele asutustele kättesaadavaks.
 
6.     Automaatsed otsused ja profileerimine
 
Kui liitute meie püsikliendiprogrammiga ja annate nõusoleku seotud isikukandmete alusel profiili koostamiseks, töötleme teie andmeid, et hinnata või prognoosida teie huvisid ja eelistusi teile isikustatud pakkumiste tegemiseks. Täpsemat infot leiate püsikliendiprogrammi privaatsustingimustes.
 
 
7.     Isikuandmete esitamise võimetuse tagajärjed
 
Meie ja meie partnerid vajavad privaatsuspoliitikas loetletud isikuandmeid mh teile soovitud teenuste osutamiseks, lepingu sõlmimiseks või seadusjärgse kohustuse täitmiseks. Kui te ei esita meie palutud isikuandmeid, võib osutuda võimatuks pakkuda soovitud teenuseid või lepingut sõlmida.
 
8.     Andmekaitsespetsialist
 
AS Kesko Senukai Estonia on määranud andmekaitsespetsialisti, kes teostab järelevalvet ja suunab isikuandmete töötlemist, aidates kaasa teie õiguste tagamisele. Võtke ühendust andmekaitse-spetsialistiga, kui vajate täiendavat teavet või soovite oma õigusi teostada.
Andmekaitseametniku kontaktandmed: [email protected].
 
9.     Kehtivus ja parandused
 
Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates 11. märts 2019. Käesoleva privaatsuspoliitika muutmisel avaldame uuendatud versiooni oma kodulehel  www.k-rauta.ee. Privaatsuspoliitika parandused ja täiendused jõustuvad uue versiooni kodulehel avaldamise hetkest.