Kesko Senukai Estonia privaatsuspoliitika

Kesko Senukai Estonia privaatsuspoliitika


Isikuandmete töötlemine, intellektuaalne omand, videovalve, küpsised ja tehniline teave.

Käesolevad isikuandmete töötlemise (edaspidi Privaatsuspoliitika) tingimused kehtivad isikutele, kes külastavad  AS Kesko Senukai Estonia (edaspidi K-rauta) kauplusi ja territooriume, tellivad pakutavaid remondi või muid teenuseid ja liituvad lojaalsusprogrammiga Lemmik.

Privaatsuspoliitika  on saadaval K-rauta kaupluste infolaudades ja kodulehel www.k-rauta.ee.

Territooriumile, kauplusse ja/või veebilehele sisenemisega kinnitab klient oma nõustumist Privaatsuspoliitikaga.

K-rauta jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. K-rauta tagab, et sõltumata mistahes muudatustest, on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse alati tagatud. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks.


Isikuandmete kaitse ja töötlemine

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on AS Kesko Senukai Estonia, registrikood 10026621, aadress Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312, e-post: [email protected]

Meie klientide isikuandmete kaitse on K-rautale tähtis. Kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist. Isikuandmeid kogutakse kliendisuhte alguses ja jooksul, kaupade ja teenuste ostmisel ning veebilehe külastamisel. 

Isikuandmeid töödeldakse alljärgnevatel eesmärkidel:

  • kliendisuhete haldamine ja hoidmine, sh  lepingute sõlmimine ja täitmine;
  • kliendi küsimustele vastamine, pretensioonide lahendamine;
  • klienditeeninduse kvaliteedi tõstmine;
  • toodete ja teenuste pakkumine, nende arendamine, sh otseturundus;
  • veebilehe kasutamine ja täiustamine;
  • tarbijamängude ja küsitluste (rahuolu uuringute) läbiviimine;
  • isikute ja vara kaitse;
  • õigustatud huvi;
  • seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Töödeldavad isikuandmed on:

- isikukood ja nimi;
- elukoht või tegevuskoht;
- telefoninumber ja  e-maili aadress;
- info sooritatud ostude, tellitud teenuste ja sõlmitud lepingute kohta;
- info kliendi viibimise kohta K-rauta kauplustes ja territooriumil;
- info edastatud avalduste ja pretensioonide kohta.
 
K-rauta töötleb üksnes minimaalselt vajalikus mahus isikuandmeid.

K-rauta edastab  turundusteateid ja teostab isiku profileerimist üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.
Üksnes määratud töötajatel on juurdepääs kogutud isikuandmete andmebaasile. Andmebaasi kasutajad on läbinud vajaliku juhendamise andmebaasi kasutamiseks.

K-rauta edastab isikuandmeid:

- samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele;
- kohtutele, kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõude ettevõtetele;
- järelevalve- ja uurimisasutustele kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigusi;
- K-rauta koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (vaid juhul, kui klient on andnud nõusoleku otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste saamiseks);
- transpordi- ja remonditeenust pakkuvatele ettevõtetele (koostööpartneritele), kui see on vajalik kliendi sooritatud ostu kohaletoimetamiseks või tellitud teenuse kliendi juures teostamiseks;
- koostööpartneritele, kes osutavad K-rautale teenuseid tavapärase majandustegevuse raames (IT-, finants-; analüüsi- jm teenused) õigustatud huvi alusel.

K-rauta järgib isikuandmete edastamisel minimaalsuse põhimõtet ja tagab, et kõigi koostööpartnerid, kellele isikuandmeid edastatakse, kohustavad isikuandmeid konfidentsiaalsena hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduse nõuetele.


Kliendil on õigus:

- tutvuda tema kohta kogutud andmetega;
- nõuda ebaõigete andmete parandamist; 
- nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist;
- teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada [email protected]
Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega K-rauta isikuandmete kaitse spetsialisti, Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.


Profileerimine (lojaalsusprogrammiga liitunud klientide korral)

Isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid kasutatakse profiilianalüüsi teostamiseks vaid juhul, kui selleks on eelnev nõusolek saadud. Profileerimise eesmärgiks on paremini mõista kliendi ootusi ja teha personaalseid pakkumisi. Profileerimise tulemuste baasil ei tehta kliendi suhtes muid otsuseid.


Intellektuaalne omand

K-rauta  kaupluste kujundus ja veebilehe sisu (sh kuid mitte ainult kõik väljapanekud, pildid ja tekstid) kuulub K-rautale ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui kasutustingimustes või veebilehtedel on kindlaks määratud teisiti.

K-rauta veebilehe sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt, on keelatud ilma K-rauta eelneva kirjaliku nõusolekuta. K-rauta logo ning muude graafiliste kujutiste kasutmise ainuõigus on K-rautal ja temaga ühte gruppi kuuluvatel äriühingutel (sh juhul kui need ei ole registreeritud kaubamärgid).


Välised lingid

K-rauta veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu K-rautale. K-rauta ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest.


Salvestuskaamerad

Kauplustes ja territooriumil on isikute ja vara kaitse eesmärgil paigaldatud videovalve kaamerad. Videovalvega kaetud alad on märgistatud vastavate siltidega. Videovalve teostamise käigus kogutud isikuandmete vastutav töötleja on: 

AS Kesko Senukai Estonia

Registrikood 10026621

Aadress Pärnu mnt 120c, Tallinn

Tel 625 7401

Videovalvega salvestatakse Teie ja/või Teie sõiduki kujutis, ja tegevus, mis on nähtavad videovalvega alas. 

Videovalvega on vajalik, kuna AS-l Kesko Senukai Estonia on õigustatud huvi kaitsta ettevõtte omandit ja vara ning tagada ettevõtte klientide ja töötajate eluliste huvide, sealhulgas elu ja tervise, kaitse. Eelnimetatud isikuandmeid töödeldakse selleks, et ennetada ning märgata süütegusid ning uurida ja lahendada potentsiaalseid või juba toime pandud süütegusid ning tagamaks ettevõtte vara, töötatajate ja klientide turvalisus K-rauta kauplustes ja territooriumil. Samuti võime töödelda Teie isikuandmeid meie kaupluste, territooriumi ja parkla seisukorra jälgimiseks parima teeninduse tagamiseks ning kindlustusjuhtumite uurimiseks ja lahendamiseks. 

AS-l Kesko Senukai Estonia on õigus edastada videovalve teostamise käigus kogutud isikuandmeid videovalve korraldamisega tegelevatele teenusepakkujatele, teistele samasse gruppi kuuluvatele ettevõtetele, kindlustusjuhtumite korral kindlusettevõttele ning tuvastatud või potentsiaalsete õigusrikkumise korral õiguskaitseorganitele ja muudele pädevatele järelvalveorganitele. 

Videovalve käigus kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni 6 kuud, v.a. kui pikem säilitamise vajadus tuleneb algatatud õigusalasest menetlusest. 

Videosalvestistele on juurdepääs vaid piiratud arvul isikutel ja seoses tööülesannetega.

Videovalvega kogutakse isikuandmeid automaatselt. Meie eesmärgiks ei ole Teid tuvastada, kui see pole vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks.

Videosalvestiste kasutamisel muul eesmärgil anonümiseeritakse salvestisele jäänud isikud (näo kujutise katmine).

Teil on õigus nõuda juurdepääsu Teid puudutavatele isikuandmetele, nõuda nende parandamist või kustutamist Teie isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide Teie isikuandmete töötlemisele.

Videovalve olemuse tõttu ei pruugi kõigi eelnimetatud õiguste kasutamine olla alati võimalik.


Küpsised

K-rauta kasutab oma veebilehel ajutisi küpsiseid.

Küpsised on väikesed failid, mis teisaldatakse kasutaja arvutisse ja mida veebiteenuse osutamisel kasutatakse sessioonide säilitamiseks. Nende eesmärk on mäletada ning abistada veebilehe kasutajat.

Küpsised sisaldavad informatsiooni, mis ei ole personaalselt identifitseeritav. Neid kasutatakse näiteks ostja määratud valikute salvestamiseks, statistika koostamiseks ning tuvastamaks, kuidas külastajad veebilehte kasutavad. See info võimaldab arendada veebikeskkonda veelgi kasutajasõbralikumaks.

K-rauta veebilehel kasutatavad küpsised ei võimalda juurdepääsu kasutaja arvuti kõvakettal olevale informatsioonile. Kasutajad võivad oma brauserid seadistada selliselt, et need keelduvad küpsiste vastuvõtmisest, kuid see võib põhjustada tõrkeid veebilehtedel.


Tehniline teave veebilehe kasutajale

Veebilehe teenust saab kasutada kõigi enamlevinud operatsioonisüsteemide ja brauseritega. Veebilehti on katsetatud Internet Explorer, Firefox, Safari ja uuemate brauseri versioonidega. Selleks, et veebilehe kõik funktsioonid töötaksid, palun kontrollige, et Java oleks Teie brauseris lubatud. 

Soovitame, et minimaalne resolutsioon oleks 1024 x 768.
 

Vaide esitamine

Juhul kui Te leiate, et  isikuandmete töötlemisel on rikutud Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda kaebusega kas AS-i Kesko Senukai Estonia andmekaitsespetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole.