Privaatsuspoliitika

Isikuandmete kaitse, intellektuaalne omand, küpsised ja tehniline teave.
 
Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad AS Kesko Senukai Estonia (edaspidi K-rauta) kodulehe (www.k-rauta.ee) ja teiste K-rauta poolt hallatavate veebilehtede (edaspidi koos ja eraldi nimetatud “K-rauta veebileht” või „veebileht“) kohta. Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. K-rauta jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. K-rauta tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse alati tagatud. Palun külastage seda lehekülge uuendustega tutvumiseks korrapäraselt.
 
Isikuandmete kaitse
 
Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on AS Kesko Senukai Estonia, registrikood 10026621, aadress Pärnu mnt 102c, Tallinn 11312, e-post: [email protected]
 
Meie klientide isikuandmete kaitsmine on K-rautale tähtis. Seetõttu kogume ja töötleme isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete kaitset. K-rauta ei edasta klientide isikuandmeid kolmandatele volitamata isikutele.
 
K-rauta kogub ja töötleb üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud kliendi teenindamiseks kauplustes ja e-poes ning K-rauta püsikliendiprogrammi opereerimiseks.
 
K-rauta töötleb järgmisi isikuandmeid:
- isikukood
- nimi
- aadress
- telefoninumber
- e-maili aadress
- info kliendi sooritatud ostude ja kliendiga sõlmitud lepingute kohta 
 
Sõltuvalt vajadusest ja asjaoludest võib K-rauta töödelda üksnes osa eelnimetatud isikuandmetest.
 
K-rauta edastab klientidele otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.
 
Üksnes K-rauta määratud töötajatel on juurdepääs kogutud isikuandmete andmebaasile. Andmebaasi kasutajad on läbinud vajaliku juhendamise andmebaasi kasutamiseks.
 
K-rautal on õigus edastada isikuandmeid:
- K-rautaga samasse kontserni kuuluvatele ettevõtetele;
- kohtutele,  kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele;
- seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele, kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigus;
- K-rauta koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui klient ei ole andnud nõusolekut otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste saamiseks);
- transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi e-poest sooritatud ostu kliendile kohaletoimetamiseks.
 
K-rauta järgib isikuandmete edastamisel minimaalsuse põhimõtet ja tagab, et kõigi koostööpartneritega, kellele kliendi isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel edastatakse, on sõlmitud kokkulepped, mis kohustavad K-rauta koostööpartnereid edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
 
Kliendil on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda ebaõigete andmete parandamist,  nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.
 
Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada[email protected]
 
Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega K-rauta, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.
 
Intellektuaalne omand
 
K-rauta veebilehe sisu (sealhulgas kuid mitte ainult kõik pildid ja tekstid) kuulub K-rautale ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui käesolevates kasutustingimustes või veebilehtedel on kindlaks määratud teisiti.
 
K-rauta veebilehe sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt, on keelatud ilma K-rauta eelneva kirjaliku nõusolekuta.  K-rauta logo ning seonduvad  graafilised kujutised on registreeritud kaubamärgid.
 
 
Välised lingid
 
K-rauta veebileht võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu K-rauale. K-rauta ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest.